R 65/2018; Incidenční spory. Insolvence. Společné jmění manželů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 65/2018 Sb. rozh.
Insolvence, Incidenční spory, Společné jmění manželů
§ 205 IZ, § 225 IZ, § 269 IZ, § 274 IZ
Ustanovení § 205 odst. 3 věty druhé insolvenčního zákona brání tomu, aby se dlužníkův manžel úspěšně domohl vyloučení majetku náležejícího do (nevypořádaného) společného jmění dlužníka a tohoto manžela jen proto, že jde o majetek ve společném jmění manželů.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sen. zn. 29 ICdo 37/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.37.2016.1)
Nejvyšší soud zamítl dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 12. 2015, sp. zn. 56 ICm 1702/2011, 102 VSPH 237/2015 (KSPA 56 INS 7291/2009).
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Rozsudkem ze dne 28. 1. 2015, č. j. 56 ICm 1702/2011-139, zamítl Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále jen „insolvenční soud“) žalobu, kterou se žalobce (J. G.) domáhal vůči žalovanému JUDr. K. P. jako insolvenčnímu správci dlužnice L. G. vyloučení označeného rodinného domu z majetkové podstaty dlužnice (bod I. výroku), a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).
2. Insolvenční soud vyšel při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku zejména z toho, že:
[1] Insolvenční řízení na majetek dlužnice bylo zahájeno dne 22. 10. 2009 a dne 2. 6. 2010 zjistil insolvenční soud úpadek dlužnice a insolvenčním správcem ustanovil žalovaného.
[2] Usnesením ze dne 4. 10. 2010 prohlásil insolvenční soud konkurs na majetek dlužnice s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný.
[3] Žalovaný sepsal 16. 7. 2010 do majetkové podstaty dlužnice předmětný rodinný dům. Dne 5. 5. 2014 dále sepsal do majetkové podstaty dlužnice movitý majetek v hodnotě 24 600 Kč.
[4] Manželství dlužnice a žalobce uzavřené 7. 4. 1979 dosud trvá a ke dni prohlášení konkursu na majetek dlužnice trvalo i společné jmění dlužnice a žalobce, do nějž náležely i sepsané věci.
[5] Dne 25. 2. 2013 podal žalovaný u insolvenčního soudu vůči žalobci žalobu o vypořádání společného jmění dlužnice a žalobce; řízení je vedeno pod sp. zn. 56 ICm 632/2013 a insolvenční soud žalobu zamítl 28. 1. 2015.
[6] Hodnota všech aktiv náležejících do společného jmění manželů činila 2 524 600 Kč, kdežto hodnota závazků dlužnice činila 2 916 133 Kč, takže společné jmění manželů je předluženo.
[7] Žalobce sice (jako insolvenční dlužník ve věci vedené u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSPA 56 INS 21847/2011) v oddlužení schváleném ve formě splátkového kalendáře splácí dluhy pěti věřitelům, ty se však kryjí s dluhy dlužnice pouze omezeně.
3. Na tomto základě insolvenční soud [vycházeje z § 225 odst. 1 a 2, § 268 odst. 1, odst. 2 písm. a), § 270 odst. 1 a § 274 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)], dospěl k následujícím závěrům:
[1] V daném případě se uplatní § 274 insolvenčního zákona a za situace, kdy nelze provést vypořádání společného jmění manželů, protože závazky dlužnice jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, se celý majetek náležející do společného jmění manželů zahrne do majetkové podstaty dlužnice.
[2] K vypořádání onoho majetku nedojde, na čemž nemůže nic změnit ani to, že žalobce v rámci svého insolvenčního řízení splácí průběžně dluhy
 
 Nahoru