65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

65/2017 Sb.  Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 65/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) návykovou látkou alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování,
b) tabákovým výrobkem výrobek, který může být užíván a obsahuje,
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru