65/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 65/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2011 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 1 dne 22. června 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky
a Kabinetem ministrů Ukrajiny
o vědeckotechnické spolupráci
Vláda České republiky a Kabinet ministrů Ukrajiny (dále jen „Strany“);
přejíce si rozvíjet spolupráci v oblasti vědy a techniky, posilovat přátelské vztahy a vzájemné porozumění mezi oběma národy, jakož i podporovat vědecký a technický pokrok pro vzájemný prospěch obou států;
uznávajíce, že vědeckotechnická spolupráce je upevňujícím a důležitým článkem oboustranných vztahů;
se dohodly takto:

  
ČLÁNEK I
V souladu s touto Dohodou a s platnými právními předpisy svých států budou Strany podporovat spolupráci v oblasti vědy a techniky na základě rovnosti a vzájemných výhod.
  
ČLÁNEK II
Strany budou podporovat vytváření kontaktů mezi institucemi obou států v oblasti vědy a techniky, vytváření a provádění programů, projektů a dalších forem vědecké a technické spolupráce mezi veřejnými institucemi, výzkumnými ústavy, vysokými školami a univerzitami, státními a soukromými firmami, jakož i dalšími právnickými osobami obou států, které budou předmětem dalších dohod, jež budou uzavřeny Stranami.
  
ČLÁNEK III
1. Spolupráce bude mít následující formy:
a) rozvíjení vědeckotechnického výzkumu s možnou výměnou výzkumného zařízení a materiálů;
b) výměna vědců, výzkumných pracovníků, expertů a techniků pro rozvoj programů a projektů vědeckotechnické spolupráce;
c) organizace a pořádání společných seminářů a konferencí;
d) výměna vědeckých a technických informací;
e) jakékoliv další formy vědeckotechnické spolupráce, které budou dohodnuty Stranami.
2. Finanční podmínky spolupráce a provádění společných projektů budou určeny Stranami pro každý jednotlivý případ v souladu s platnými právními předpisy států Stran.
  
ČLÁNEK IV
1. Ochrana práv duševního vlastnictví se bude řídit platnými právními předpisy obou států a mezinárodními smlouvami, kterými jsou obě Strany vázány.
2. Vědecké a technické informace nemající povahu vlastnictví a získané ze spolupráce podle této Dohody nebudou sděleny třetí straně bez předchozího písemného souhlasu obou Stran a spolupracujících organizací, pokud se Strany a spolupracující organizace písemně nedohodnou jinak v souladu s právními předpisy států Stran.
  
ČLÁNEK V
1. K. dosažení
 
 Nahoru