65/1986 Sb., Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 65/1986 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 114/1992 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1986,
kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, se doplňuje takto:
1. Za § 17 se vkládají § 17a a 17b, které včetně nadpisů zní:
㤠17a
Přestupky
(1) Za přestupek na úseku státní ochrany přírody může uložit okresní národní výbor občanovi
a) důtku,
b) pokutu ve výši uvedené v odstavci 2 nebo 3.
(2) Důtku nebo pokutu až do výše 1000 Kčs lze uložit občanovi, který se dopustí přestupku tím,
a) poškodí součásti přírody v chráněných územích nebo mění dochovaný stav chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek nebo jinak ohrožuje jejich stav,
b) chová bez povolení chráněné živočichy1) v zajetí, sbírá, přemisťuje nebo poškozuje jejich vývojová stadia, ruší nebo jinak nepříznivě zasahuje do jejich přirozeného vývoje nebo životního prostředí,
c) nevede předepsané záznamy o chovu a zpracování chráněných živočichů a obchodování s nimi nebo vede tyto záznamy nesprávně,
d) používá při dovoleném chytání nebo usmrcování chráněných živočichů prostředků a zařízení, kterými je nelze chytit neporušené nebo okamžitě usmrtit,
e) ničí chráněné rostliny nebo chráněné části rostlin2nebo je ruší ve vývoji,
f) neoznámí příslušnému národnímu výboru nutné skácení stromů rostoucích mimo les,3které bezprostředně ohrožovaly životy osob nebo provozování obecně prospěšného zařízení,
g) vykonává činnost, která není dovolena v ochranném pásmu určeném k zabezpečení chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo chráněných přírodních památek.
(3) Pokutu až do výše 5000 Kčs lze uložit občanovi, který se dopustí přestupku tím, že
a) ničí součásti přírody v chráněných územích nebo zařízení určená k jejich ochraně, ničí chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky,
b) poškodí stromy rostoucí mimo les3nebo je skácí bez povolení,
c) bez povolení usmrcuje nebo chytá chráněné živočichy nebo ničí jejich životní prostředí,
d) ohrožuje chráněné živočichy nad nezbytnou míru při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám, plevelu a při hygienických opatřeních,
e) vyváží bez povolení do zahraničí chráněné živočichy nebo jejich vývojová stadia,
f) jinak porušuje podmínky ochrany v chráněných územích, na chráněných přírodních výtvorech nebo na chráněných přírodních památkách.
(4) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy.4
(5) Pokuta je příjmem národního výboru, který ji uložil.
§ 17b
Pokuty organizacím
(1) Okresní národní výbor může uložit pokutu až do výše 100 000 Kčs organizaci, která
a) poškodí součásti přírody v chráněných územích nebo mění dochovaný stav chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek nebo jinak ohrožuje jejich stav,
b) poškodí stromy rostoucí mimo les nebo je skácí bez povolení, neoznámí příslušnému národnímu výboru nutné skácení stromů rostoucích mimo les,3které
 
 Nahoru