Input:

R 65/1968; Řízení před soudem. Popření otcovství Garance

č. 65/1968 Sb. rozh.
Pre úvahu, či späťvzatie žaloby o určenie otcovstva nie je v rozpore so záujmom spoločnosti (§ 96 ods. 2 o. s. p.), nie je rozhodné tvrdenie matky, že dieťa osvojí muž, ktorý s ňou uzavrie manželstvo.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. 2. 1968, 1 Cz 4/68.)
V zastúpení maloletej I. K. podal ONV B.-N. žalobu o určenie otcovstva proti R. H. na základe tvrdenia matky, že so žalovaným súložila v dobe, ktorú je treba podľa § 54 ods. 2 zák. o rod. považovať za rozhodnú pre narodenie dieťaťa.
V priebehu konania pred Okresným súdom Bratislava-mesto vzal opatrovník maloletej žalobu späť v dôsledku prehlásenia matky žalobkyne pred orgánom starostlivosti o deti ONV B.-N., že v krátkej dobe uzavrie manželstvo a jej budúci manžel dieťa osvojí; matka požiadala, aby bolo konanie o určenie otcovstva zastavené.
Okresný súd Bratislava-mesto pripustil uznesením z 23. 9. 1966 späťvzatie žaloby a konanie zastavil.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím okresného súdu bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 96 o. s. p. môže navrhovateľ so súhlasom súdu vziať za konania späť návrh na jeho zahájenie. Ak je návrh účinne vzatý späť, súd konanie zastaví. Súd nepripustí vzatie návrhu späť, ak je to v rozpore so záujmom spoločnosti; v takom prípade po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.
V konaní o určenie otcovstva ide o vyriešenie dôležitej otázky rodičovského vzťahu, ktorá je významná nielen pre maloleté dieťa,