Input:

R 65/1966; Bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Řízení před soudem. Náklady řízení Garance

č. 65/1966 Sb. rozh.
Bylo-li vyhověno návrhu na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví, měla navrhovatelka ve věci plný úspěch a je proto vyloučeno použití ustanovení § 142 odst. 2 o. s. ř., i když odpůrce nakonec souhlasil s tím, aby bezpodílové spoluvlastnictví bylo zrušeno.
Ustanovení § 144 o. s. ř. je speciální úpravou náhrady nákladů řízení o rozvod manželství, nebo neplatnost manželství, nebo určení, zda tu manželství je či není, a nelze je proto používat při rozhodování o nákladech v jiných případech občanského soudního řízení.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. března 1966, 5 Cz 7/66.)
Navrhovatelka požádala o zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů s odůvodněním, že vinou odpůrce, zejména v důsledku jeho hrubého chování, jeho vztahu k jiným ženám a dále též proto, že ze společné domácnosti odnášel společné věci, došlo k manželskému rozvratu a k zrušení společné domácnosti. Odpůrce, který nejdříve navrhoval zamítnutí návrhu, změnil v průběhu řízení své stanovisko, připojil se k návrhu, avšak tvrdil, že k rozvratu manželství a k zrušení společné domácnosti došlo vinou navrhovatelky.
Okresní soud v Hodoníně dospěl po provedeném řízení k závěru, že vzájemný vztah manželů je narušen, že další jejich soužití není možné a že tu jsou dány vážné důvody pro zrušení jejich bezpodílového spoluvlastnictví. Vyhověl proto návrhu a bezpodílové spoluvlastnictví manželů rozsudkem zrušil; náklady řízení vzájemně zrušil s poukazem na ustanovení § 142 odst. 2 o. s. ř., s odůvodněním, že v podstatě bylo vyhověno souhlasnému návrhu účastníků, přičemž byl vzat zřetel i k tomu, že ke zrušení bezpodílového spoluvlastnictví může za trvání manželství dojít jen výrokem soudu.
Krajský soud v Brně odvolání navrhovatelky, směřujícímu jen do výroku o nákladech řízení, nevyhověl a usnesením rozsudek soudu prvého stupně potvrdil v té úpravě, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo. V důvodech svého rozhodnutí vyslovil odvolací soud názor, že pro otázku přisouzení nákladů řízení