Input:

65/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957 Garance

č. 65/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. srpna 1963
o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957
Dne 15. června 1957 byla v Nizze podepsána Dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky.
Ratifikační listina Československé socialistické republiky k této Dohodě byla uložena u francouzské vlády dne 21. října 1960.
Podle svého článku 7 vstoupila Dohoda pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 8. dubna 1961.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
První náměstek ministra:
 
dr. Gregor v. r.
 
NIZZSKÁ DOHODA
o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky
podepsaná dne 15. června 1957
Článek 1
1. Země, ve kterých platí tato Dohoda, tvoří zvláštní Unii.
2. Přijímají pro účely zápisu známek stejné třídění výrobků a služeb.
3. Toto třídění tvoří:
a)  seznam tříd,
b)  abecední seznam výrobků a služeb s vyznačením tříd, do nichž jsou zařazeny.
4. Seznam tříd a abecední seznam výrobků jsou totožné se seznamy, které vydal Mezinárodní úřad na ochranu průmyslového vlastnictví v roce 1935.
5. Seznam tříd a abecední seznam výrobků a služeb mohou být měněny a doplňovány výborem expertů, který je ustanoven podle článku 3 této Dohody, a podle řízení předepsaného tímto článkem.
6. Třídění bude sepsáno ve francouzském jazyce a na žádost každé smluvní země a v dohodě s příslušným národním úřadem může Mezinárodní úřad uveřejnit úřední překlad v jejím jazyce. V každém překladu seznamu výrobků a služeb bude uvedeno u každého výrobku nebo služby vedle vlastního pořadového čísla abecedního výpočtu v příslušném jazyce ještě odpovídající pořadové číslo uvedené v seznamu francouzském.
Článek 2
1. S výhradou závazků uložených touto Dohodou bude dosah mezinárodního třídění takový, jaký mu bude propůjčen každou smluvní zemí. Mezinárodní třídění zejména nezavazuje smluvní země ani pokud jde o posouzení rozsahu ochrany známky, ani pokud jde o uznání známek služeb.
2. Každá smluvní země si vyhrazuje právo použít mezinárodního třídění výrobků a služeb jako systému hlavního nebo jako systému pomocného.
3. Úřady smluvních zemí budou uvádět v úředních listinách a publikacích o zápisech známek čísla tříd mezinárodního třídění, do nichž náleží výrobky nebo služby, pro něž se známka zapisuje.
4. Skutečnost, že některý název je uveden v abecedním seznamu výrobků a služeb, se nijak nedotýká práv, která by se mohla pojit k tomuto názvu.
Článek 3
1. U Mezinárodního úřadu se ustavuje výbor expertů, který je pověřen, aby rozhodoval o všech změnách nebo o všech doplňcích mezinárodního třídění výrobků a služeb. Každá smluvní země bude zastoupena ve výboru expertů, který se řídí vnitřním řádem přijatým většinou zastupovaných zemí. Mezinárodní úřad je ve výboru