Input:

65/1961 Sb., Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 65/1961 Sb., Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, platné do 31.12.1965
ZÁKON
ze dne 27. června 1961
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Vítězství socialismu v naší vlasti, jehož dosáhl pracující lid pod vedením Komunistické strany Československa, vytvořilo předpoklady, aby v období budování vyspělé socialistické společnosti, v němž se shromažďují další síly a vytvářejí nové materiální a kulturní zdroje pro budoucí přechod ke komunismu, byly v duchu Ústavy Československé socialistické republiky dále všestranně upevňovány podmínky pro další zvyšování a prohlubování péče o člověka.
Nedílnou součástí tohoto úsilí je plánovité a systematické rozvíjení všestranné péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a o zlepšování pracovních podmínek, zejména pracovního prostředí, v souladu s předpoklady vytvořenými dosavadním vývojem i s perspektivami dalšího rozvoje naší společnosti.
Účinné rozvíjení této péče vyžaduje, aby byla zvýšena odpovědnost všech orgánů, které řídí práci a organizují výrobu, jakož i odpovědnost národních výborů za soustavné zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby zároveň byla posilována aktivní účast pracujících, Revolučního odborového hnutí a ostatních společenských organizací na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na provádění opatření vedoucích k jejich stálému zdokonalování.
K dosažení těchto cílů Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Oddíl 1
Základní ustanovení
§ 1
(1)  Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a o stálé zlepšování pracovních podmínek je v Československé socialistické republice rovnocennou a neoddělitelnou součástí plánování a plnění výrobních a ostatních pracovních úkolů. Proto všechny orgány, které plánují nebo stanoví pracovní úkoly, organizují, řídí a kontrolují práci, jsou povinny soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravou práci, pro předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, jakož i onemocněním vznikajícím vlivem pracovního prostředí.
(2)  Nezbytným předpokladem pro stálé a účinné zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatních pracovních podmínek, zejména pracovního prostředí, je nejširší účast a tvůrčí iniciativa pracujících, Revolučního odborového hnutí a ostatních společenských organizací.
(3)  Národní výbory jako orgány státní moci a správy a jako nejširší organizace pracujících pečují při organizování hospodářské a kulturní výstavby na svém území o stálé zdokonalování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích svého obvodu.
§ 2
Všechny orgány, které pečují o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, plní své úkoly v nejužší soudružské spolupráci, vzájemně si přitom pomáhají a důsledně se opírají o aktivní účast a tvůrčí iniciativu pracujících.
§ 3
Při hodnocení výsledků práce a při jejím odměňování se přihlíží též k tomu, jak byla zajišťována bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
§ 4
(1)  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle tohoto zákona se zajišťuje pro pracující ve všech odvětvích národního hospodářství, členy jednotných zemědělských družstev, členy výrobních družstev, učně, žáky,