Input:

65/1959 Sb., Vládní nařízení o nové organizaci plemenářské služby, platné do 31.12.1972 Archiv

č. 65/1959 Sb., Vládní nařízení o nové organizaci plemenářské služby, platné do 31.12.1972
[zrušeno č. 86/1972 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. září 1959
o nové organizaci plemenářské služby
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
§ 1
V zájmu zvýšení ekonomické účinnosti řízení plemenářské práce a zlepšení jejího provádění a v zájmu rozvoje živočišné výroby se nově upravuje organizace plemenářské služby pro chov hospodářských zvířat.
§ 2
(1) Zřizují se Státní plemenářská správa v Praze a Státní plemenářská správa v Bratislavě.
(2) Státní plemenářská správa v Praze je rozpočtovou organizací podřízenou ministerstvu zemědělství, Státní plemenářská správa v Bratislavě je rozpočtovou organizací podřízenou pověřenectvu zemědělství.
(3) V čele Státní plemenářské správy v Praze je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství; v čele Státní plemenářské správy v Bratislavě je ředitel, kterého jmenuje a odvolává pověřenec zemědělství.
§ 3
Státním plemenářským správám jsou přímo podřízeny:
a) krajské správy státních plemenářských stanic (dále jen „krajské správy“),
b) státní ústavy pro chov koní (dále jen „ústavy pro chov koní“),
c) státní závodiště,
d) sázkové dostihové kanceláře.
§ 4
(1) Krajské správy jsou rozpočtové organizace s působností pro jeden nebo více krajů; zřizuje je ministerstvo zemědělství.
(2) Organizačními složkami krajské správy jsou pro jeden nebo více okresů státní plemenářské stanice (dále jen „plemenářské stanice“). V každém okrese má plemenářská stanice pobočku. Plemenářské stanice a jejich pobočky zřizuje krajská správa se souhlasem státní plemenářské správy.
(3) V čele krajské správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
(4) Vedoucí plemenářských stanic a vedoucí poboček plemenářských stanic jmenuje a odvolává ředitel příslušné krajské správy.
§ 5
(1) Ústavy pro chov koní jsou rozpočtové organizace; zřizuje je ministerstvo zemědělství. V čele ústavu pro chov koní je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
(2) Státní závodiště jsou rozpočtové organizace; jejich hlavním úkolem je pořádání výkonnostních zkoušek koní (dostihů). Státní závodiště zřizuje ministerstvo zemědělství. V čele státního závodiště je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel státní plemenářské správy.
(3) Sázkové dostihové kanceláře jsou rozpočtové organizace; jejich úkolem je přijímání sázek na výkonnostní zkoušky koní (dostihy). Sázkové dostihové kanceláře zřizuje ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí. V čele sázkové dostihové kanceláře je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel státní plemenářské správy.
§ 6
(1) Státní plemenářské správy plní zejména tyto úkoly:
1. zajišťují plnění státního plemenářského plánu a provádění plemenářských opatření;
2. řídí kontrolu zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a dohlížejí na její provádění;
3. organizují bonitaci plemenných zvířat;
4. řídí inseminaci a dohlížejí na její provádění;
5. zajišťují a organizují rozvoj