Input:

65/1957 Sb., Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů, platné do 30.6.1961 Archiv

č. 65/1957 Sb., Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů, platné do 30.6.1961
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. října 1957
o trestní pravomoci místních národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):
§ 1
(1)  Místní národní výbory stíhají v první stolici přestupky uvedené v těchto ustanoveních trestního zákona správního č. 88/1950 Sb., pozměněného a doplněného zákony č. 102/1953 Sb. a č. 14/1957 Sb. (dále jen „trestní zákon správní”):
§ 52 (zajištění sběru surovin),
§ 55 (polní a lesní pych),
§ 58 (ochrana rybářství),
§ 59 (ochrana ptactva a zvířat užitečných pro zemědělství),
§ 60 (ochrana zvířat proti týrání),
§ 93 (nesplnění oznamovací povinnosti),
§ 96 (poškozování veřejných vyhlášek),
§ 122 (ochrana vyučování),
§ 129 (ochrana veřejných zábav),
§ 131 (rušení rozhlasového příjmu) a
§ 136 (překročení uzavírací hodiny).
(2)  Kromě přestupků uvedených v odstavci 1 stíhají místní národní výbory v první stolici podle příslušných ustanovení trestního zákona správního také přestupky proti ustanovení obecně závazných nařízení a jiných obecných právních předpisů místních národních výborů a jejich výkonných orgánů.
§ 2
Rada krajského národního výboru stanoví, které místní národní výbory stíhají v první stolici vedle přestupků uvedených v § 1 další z přestupků uvedených v těchto ustanoveních trestního zákona správního:
§ 35a (rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví),
§ 43 (ochrana stavebnictví),
§ 46 (přestupky v jiném podnikání),
§ 79 (zajištění