Input:

R 65/1956; Garance

č. 65/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Řízení o osvojení podle § 265 o. s. ř. v případě, že matka osvojovaného nezletilce je zbavena svéprávnosti.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 17. února 1956, Cz 27/56.)
Dne 24. října 1952 podali manželé J. a L. H. návrh na osvojení nezletilé D. P.
Lidový soud ve Vrchlabí provedl příslušné šetření a vyslovil, že nezletilá D. P. je osvojenkou manželů H. a že její příjmení je H. V odůyodnění lidový soud uvedl, že osvojením bude o dítě dobře postaráno, což nemůže zaručit jeho rodina, neboť otec zemřel a matka je zbavena svéprávnosti pro duševní chorobu a je t. č. v ústavním ošetřování. Babička dítěte je pák přestárlá a spíše sama vyžaduje pomoci. .
Nejvyšší soud rozhodl na stížnost pro porušení zákona podanou generálním prokurátorem, že usnesením lidového soudu ve Vrchlabí byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle § 66 odst. 2 zák. o právu rod. je k osvojení zapotřebí přivolení zákonného zástupce osoby osvojované. Je-li tato osoba sama s to posoudit význam osvojení, je třeba také jejího souhlasu.
Podle § 265 o. s. ř. před rozhodnutím o osvojení vyslechne soud podle možnosti osobně osvojitele a jeho manžela, je-li třeba jeho souhlasu, zákonného zástupce osvojence, úřadovnu ochrany mládeže, osvojence, je-li schopen posoudit dosah osvojení, a rodiče, i když nejsou jeho zákonnými zástupci.
V daném případě nezletilá D. P. v době řízení o osvojení nebyla v rodičovské moci svých rodičů. Otec byl mrtev a matka zbavena svéprávnosti. Poručníkem dítěte byla úřadovna ochrany mládeže. Opatrovnicí nesvéprávné matky dítěte byla v tu dobu F. K. Jak poručnice nezl. dítěte, tak i opatrovnice nesvéprávné matky dítěte, daly souhlas k