Input:

č. 65/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 65/1955 Sb. rozh. tr.
Odvolal-li se prokurátor do zprošťujícího rozsudku, musí odvolací soud podle § 194 tr. ř. přezkoumat zprošťující výroky rozsudku, týkající se všech trestných činů obviněného, i když prokurátor v odvolání výslovné nenapadl rozsudek v celém rozsahu.
Byl-li obviněný pro některý ze zažalovaných trestných činů žaloby zproštěn, nelze mu uložit povinnost náhrady všech neoddělitelných nákladů trestního řízení zálohovaných státem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. dubna 1955, 1 Tz 71/55.)
Obviněný byl rozsudkem lidového soudu v Rumburku z 29. května 1953 odsouzen pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. spáchaný v roce 1951 a 1952 k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na čtyři měsíce. Usnesením okresního prokurátora v Rumburku bylo pak vysloveno, že se tento trest promíjí podle čl. II. odst. 1 amnestie presidenta republiky ze 4. května 1953.
Lidový soud v Rumburku rozsudkem z 24. září 1954 zprostil téhož obviněného žaloby vinící ho jednak z pokusu opuštění republiky podle § 5 odst. 1, § 95 odst. 1 tr. zák., jednak z pomoci k opuštění republiky podle § 7 odst. 2, § 95 odst. 1 tr. zák. spáchaných v roce 1951, tedy před vyhlášením rozsudku lidového soudu v Rumburku z 29. května 1953.
Krajský soud v Liberci k odvolání okresního prokurátora, jež výslovne napadlo toliko výrok rozsudku lidového soudu týkající se pomoci k opuštění republiky podle § 7 odst. 2, § 95 odst. 1 tr. zák. (přezkoumav jen část rozsudku lidového soudu týkající se pomoci k opuštění republiky), uznal obviněného vinným pomocí k opuštění republiky podle § 7 odst. 2, § 95 odst. 1 tr. zák., vyměřil mu nepodmíněně odnětí svobody na jeden rok (nikoliv však jako trest dodatkový k trestu čtyř měsíců odnětí svobody uloženému obviněnému rozsudkem lidového soudu v Rumburku z 29. května 1953) a uložil mu povinnost nahradit všechny náklady trestního řízení zálohované státem podle § 68 odst. 1 písm. a) tr. ř.
Nejvyšší soud ke stížnosti generálního prokurátora zrušil rozsudek krajského soudu a tomuto soudu uložil, aby o odvolání okresního prokurátora znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uplatňuje, že neuložením dodatkového trestu za pomoc k opuštění republiky spáchanou v roce 1951, k trestu odnětí svobody na čtyři měsíce vyslovenému rozsudkem lidového soudu z 29. května 1955