Input:

65/1951 Sb., Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 65/1951 Sb., Zákon o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy, platné do 31.3.1964
ZÁKON
ze dne 11. července 1951
o převodech nemovitostí a o pronájmech zemědělské a lesní půdy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  K převodu nemovitosti a k pronájmu zemědělské nebo lesní půdy je třeba přivolení okresního národního výboru. Jako převod nemovitosti se posuzuje i její rozdělení.
(2)  Příčí-li se převod nebo pronájem obecnému zájmu, okresní národní výbor přivolení odepře.
§ 2.
Přivolení podle § 1 není třeba,
1.  převádí-li se nemovitost do státního socialistického vlastnictví,
2.  najímá-li zemědělskou nebo lesní půdu orgán státní správy nebo socialistická právnická osoba nebo
3.  převádí-li nebo pronajímá-li se národní majetek.
§ 3.
Ministerstvo vnitra, a jde-li o zemědělskou nebo lesní půdu, ministerstvo zemědělství, stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady směrnicemi, kdy s hlediska obecného zájmu má být přivolení podle § 1 odepřeno nebo uděleno, po případě stanoví úlevy pro drobné pronájmy; při tom vezmou zvláštní zřetel na převody mezi osobami blízkými.
§ 4.
(1)  Zrušují se ustanovení dosavadních předpisů, pokud je podle nich třeba úředního souhlasu k převodu nebo rozdělení