Input:

65/1947 Sb., Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění Garance

č. 65/1947 Sb., Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. dubna 1947
o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 202, 218 a 229 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, podle zákona ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. z roku 1888, o úrazovém pojištění dělníků, podle zák. čl. XIX/1907, o pojištění průmyslových a obchodních zaměstnanců pro případ nemoci a úrazu, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, podle zákona ze dne 2. července 1934, č. 173 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického, a podle čl. III zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 300 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků:
Čl. 1
Vládní nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 214 Sb., kterým se upravují náhrada hotových vydání a presenční platy přísedících rozhodčích soudu nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a vrchního pojišťovacího soudu, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1, č. 2 se nahrazuje částka 20,- Kčs částkou 70,- Kčs.
2. Ustanovení § 1, č. 3 zní:
„3. trval-li pobyt na cestě a v místě soudu déle než šest hodin, stravné, které činí při pobytu
do osmi hodin . . . . . . . .24,- Kčs,
do dvanácti hodin . . . . . . . .40,- Kčs,
delším než dvanáct hodin . . . . . . . .80,- Kčs
denně.”
3. V § 2, č. 1 se nahrazuje částka 30,- Kčs částkou 60,- Kčs a v § 2, č. 2 částka 50,- Kčs částkou 100,- Kčs.
4. Z dosavadního § 2 se tvoří odstavec 1 a k němu se připojuje odstavec 2 tohoto znění:
„(2) Prokáže-li