Input:

64/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací Garance

č. 64/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací.
§ 2
Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
(1)  Opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací je určeno pro chov prasat v kategoriích
a)  selata,
b)  prasata ve výkrmu,
c)  prasničky a
d)  prasnice.
(2)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  seletem prase v období od narození do konce předvýkrmu, nejvýše však do konce čtrnáctého týdne věku,
b)  prasetem ve výkrmu prase v období od ukončení předvýkrmu, nejpozději však od začátku patnáctého týdne věku, do dne porážky, nezařazené do kategorií podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
c)  prasničkou dospělá samice prasete od stáří 5 měsíců do ukončení první březosti a
d)  prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod.
§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1)  Žadatelem o poskytnutí dotace na zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (dále jen „dotace”) může být fyzická nebo právnická osoba, která ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost”) chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci hospodářských zvířat2) (dále jen „ústřední evidence”); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
(2)  Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen „žadatel”) chová hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace, na hospodářství evidovaném v ústřední evidenci po celou dobu, kdy žadatel plní podmínky opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a to v období od 1. března příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku (dále jen „doba plnění podmínek”) a uvedeném v žádosti (dále jen „hospodářství”).
§ 4
Žádost
(1)  Žádost žadatel podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti.
(2)  Žádost podle odstavce 1 obsahuje
a)  náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b)  uvedení kategorií prasat, na které žadatel o poskytnutí dotace