64/2012 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 64/2012 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 116/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 24. února 2012,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb. a vyhlášky č. 277/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny
 
1.
do 100 Kč
1 000 Kč, 
2.
přes 100 do 500 Kč
1 500 Kč, 
3.
přes 500 do 1 000 Kč
2 500 Kč, 
4.
přes 1 000 do 2 000 Kč
3 750 Kč, 
5.
přes 2 000 do 5 000 Kč
4 800 Kč, 
6.
přes 5 000 do 10 000 Kč
7 500 Kč, 
7.
přes 10 000 do 200 000 Kč
7 500 Kč a
17 % z částky přesahující 10 000 Kč,
 
 
 
8.
přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč
39 800 Kč a
2 % z částky přesahující 200 000 Kč,
 
 
 
9.
 přes 10 000 000 Kč
235 800 Kč a
0,15 % z částky přesahující 10 000 000 Kč.“.
2. V § 3 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , ledaže je uplatněno jako samostatný předmět řízení“.
3. V § 5 písm. c) se částka „15 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“.
4. V § 5 písm. d) se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „15 000 Kč“.
5. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Na věci, v nichž je předmětem řízení zaplacení jiné peněžité částky než náhrada nemajetkové újmy, se odstavec 1 nevztahuje; v těchto případech se postupuje podle § 3.“.
6. § 7 zní:
㤠7
Není-li možné stanovit sazbu odměny podle
 
 Nahoru