64/1981 Sb., Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, platné do 30.6.2002

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 64/1981 Sb.
[zrušeno č. 109/2002 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství České socialistické republiky
ze dne 19. května 1981
o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 45 odst. 2 a 4 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky, ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky:
§ 1
Základní ustanovení
Školskými zařízeními pro výkon ústavní výchovy mládeže jsou dětské domovy; pro výkon ústavní výchovy obtížně vychovatelné mládeže a ochranné výchovy zvláštní výchovná zařízení. Školskými zařízeními pro plnění diagnostických úkolů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy jsou diagnostické ústavy.
Dětské domovy, zvláštní výchovná zařízení a diagnostické ústavy
§ 2
Dětský domov1)
(1) Do dětských domovů se umísťuje mládež obojího pohlaví ve věku od tři do osmnácti let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání,
a) u níž soud nařídil ústavní výchovu,2)
b) kterou je třeba okamžitě umístit do náhradní výchovy nahrazující výchovu rodičů na dobu, než rozhodne soud,3)
c) na základě dohody rodičů nebo jiných zákonných zástupců (dále jen „zákonný zástupce“) s národním výborem, který dětský domov odborně vede.
(2) Dětské domovy se člení na domovy internátního typu a rodinného typu.
(3) Základní organizační jednotkou kolektivu dětí a mládeže v dětském domově internátního typu je výchovná skupina.
(4) V dětském domově internátního typu se může z výchovných důvodů zřídit výchovná skupina pro děti předškolního věku nebo výchovná skupina pro mládež starší patnácti let, popřípadě rodinná buňka podle odstavce 6.
(5) V jednom dětském domově internátního typu jsou nejméně tři, nejvíce šest výchovných skupin. Výchovná skupina je nejvýše patnáctičlenná, výjimečně se souhlasem národního výboru, který dětský domov odborně vede, může být výchovná skupina na přechodnou dobu nejvýše dvanáctičlenná.
(6) Základní organizační jednotkou kolektivu dětí a mládeže v dětském domově rodinného typu je rodinná buňka. Rodinnou buňku tvoří kolektiv dětí a mládeže, jehož způsob života i prostředí v dětském domově jsou přizpůsobeny životu v rodině. V jednom dětském domově rodinného typu jsou nejméně dvě, nejvíce deset rodinných buněk. Rodinná buňka je osmičlenná až desetičlenná.
(7) Sourozenci se zásadně zařazují do jedné výchovné skupiny nebo do jedné rodinné buňky.
(8) Děti předškolního věku docházejí do mateřské školy. Není-li v místě mateřská škola, může místní národní výbor se souhlasem národního výboru, který dětský domov odborně vede, zřídit třídu mateřské školy bez celodenní péče v dětském domově. Třída mateřské školy bez celodenní péče se může zřídit, je-li v dětském domově alespoň patnáct dětí předškolního věku4)
Zvláštní výchovná zařízení5)
§ 3
(1) Zvláštními výchovnými zařízeními jsou:
a) dětský výchovný ústav který může být též zřízen jako dětský výchovný ústav se zvýšenou výchovnou péčí,
b) výchovný ústav pro mládež, který může být též zřízen buď jako
 
 Nahoru