Input:

64/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville) Garance

č. 64/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. června 1967
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
Dne 29. listopadu 1966 byla v Brazzaville podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville).
Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dnem 29. listopadu 1966.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Kongo (Brazzaville)
vedeny snahou posilovat rozvíjení mírové spolupráce a
přejíce si rozšiřovat vzájemné styky v oblasti kultury, školství, vědy a umění a upevňovat tak přátelské vztahy mezi národy obou zemí,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem se rozhodly takto:
Článek 1
Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství a porozumění a dodržujíce zásady svrchovanosti, nevměšování a rovnosti podporovat kulturní styky mezi oběma státy a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou států a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních a filmových děl, pořádání přednášek, uměleckých, kulturních a vědeckých výstav a vydávání překladů významných děl vědecké a umělecké literatury druhé země.
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi vědeckými, kulturními, školskými a zdravotnickými, jakož i společenskými a družstevními organizacemi a institucemi obou států. Za tím účelem