Input:

R 64/1966; Řízení před soudem Garance

č. 64/1966 Sb. rozh.
Chce-li se odvolací soud odchýlit od skutkového zjištění, které učinil soud prvního stupně na základě bezprostředně před ním provedeného svědeckého důkazu, je nutno, aby důkazy svědecké sám opakoval a zjednal si tak rovnocenný podklad pro případně odlišné zhodnocení svědeckého důkazu.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 1966, 6 Cz 19/66.)
F. Č. se domáhal žalobou mimo jiné přiznání rozdílu mezi dosavadním platem strážného a nynějším nižším platem vrátného a tvrdil, že s přeřazením v práci nevyslovil souhlas, takže jde o právně neúčinné přeřazení. Prvý soud na základě rozboru svědeckých důkazů, které provedl bezprostředně, dospěl k závěru, že žalobce vyslovil nesouhlas s přeřazením a ztotožnil se se závěrem žalobce, že jeho přeřazení v práci bylo neúčinné.
Obvodní soud pro Prahu 7 přiznal žalobci celkem částku 5434,- Kčs.
Městský soud k odvolání žalovaného změnil rozsudek soudu I. stupně tak, že žalobu zamítl. Přitom se odchýlil od zjištění soudu prvního stupně, čerpaného ze svědeckých výpovědí, aniž svědecké výsledky opakoval a zjednal si tak bezprostředním výslechem svědků, slyšených před soudem prvého stupně, rovnocenný podklad pro samostatné a odchylné hodnocení důkazů. Přitom šlo o otázku zásadního významu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem Městského soudu v Praze, pokud jím byl změněn rozsudek soudu I. stupně tak, že se žaloba zamítá, byl porušen zákon, a v uvedeném rozsahu tento rozsudek zrušil.
Z odůvodnění:
Odvolací soud není vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil soud prvého stupně (§ 213 odst. 1 o. s. ř.). Toto ustanovení