Input:

R 64/1965; Nároky svobodné matky Garance

č. 64/1965 Sb. rozh.
O návrhu těhotné ženy, jímž jsou uplatňovány nároky opatřené o ustanovení § 95 odst. 2 zák. o rod., může být kladně rozhodnuto po narození dítěte.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. září 1965, 4 Cz 120/65.)
Dne 7. ledna 1964, tedy ještě za účinnosti zákona o právu rodinném č. 265/1949 Sb., požádala navrhovatelka o vydání prozatímního opatření, kterým by bylo odpůrci uloženo, aby jí poskytl předem přiměřenou částku k zajištění nákladů jejího těhotenství a slehnutí, jakož i úhrady osobních potřeb jejích a výživy dítěte, jehož narození očekávala, na dobu tří měsíců. V odůvodnění návrhu uvedla, že je svobodná a že odpůrce je otcem očekávaného dítěte. Dovolávala se přitom ustanovení § 76 a 77 zák. o právu rodinném.
Okresní soud v Mostě rozsudkem z 22. dubna 1964 návrh zamítl. Uvedl, že za účinnosti zákona o rodině č. 94/1963 Sb. nutno postupovat podle § 95 odst. 2 tohoto zákona a že podle něho by bylo možno vyhovět jenom tehdy, pokud by bylo rozhodnuto v době před narozením dítěte. Když zjistil, že navrhovatelka porodila 21. března 1964 dvojčata, její návrh zamítl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že usnesením okresního soudu v Mostě byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Okresní soud ke zjištění, že navrhovatelka již 21. března 1964 porodila, vyvodil nesprávný závěr, že po narození dětí, není již možno o návrh matky rozhodnout. Je nutno souhlasit s názoru, že po 1. dubnu 1964 nutno nárok navrhovatelky, opřený o ustanovení § 77 zákona o právu rodinném č.