Input:

64/1961 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání, platné do 28.2.1970 Archiv

č. 64/1961 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání, platné do 28.2.1970
[zrušeno č. 14/1970 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 6. července 1961
o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání
Ministerstvo spravedlnosti stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů, ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ministerstvy podle § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 62/1961 Sb., o organizaci soudů:
§ 1
Náhrada ušlé mzdy, kterou poskytují podniky soudcům, kteří jsou u nich zaměstnáni, zahrnuje veškeré hrubé požitky, které jim ušly vykonáváním soudcovské funkce včetně odměny za práci přesčas a za vyšší nebo mimořádné výkony. Požitky se vypočtou podle průměru za poslední tři měsíce.
§ 2
Soudcům, kteří nejsou v pracovním poměru, například členům jednotných zemědělských družstev, nebo kteří jsou domáckými dělníky, poskytuje na jejich žádost přiměřenou náhradu za čistý výdělek ušlý jim vykonáváním soudcovské funkce stát (státní správa soudů). Náhrada se poskytuje v prokázané výši.
§ 3
(1) Soudci mají nárok na náhradu nutných výdajů, vzniklých jim vykonáváním soudcovské funkce, zejména na úhradu jízdních výdajů, stravného, nocležného, případně i na další náhrady poskytované podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. Při posuzování nároku na náhradu těchto výdajů a určování výše náhrady se použije obdobně předpisů upravujících poskytování těchto náhrad státním