Input:

č. 64/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 64/1958 Sb. rozh. tr.
Skoršie rozhodnutie súdu (v občianskoprávnom konaní), ktorým bol obvinený zbavený čiastočne alebo úplne svojprávnosti, nezbavuje orgány činné v trestnom konaní povinnosti, aby zisťovali, či obvinený v čase spáchania konkrétneho trestného činu, o ktorom sa vedie trestné konanie, bol alebo nebol príčetný v zmysle ustanovenia § 11 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. májna 1958, 2 Tz 27/58.)
Okresný prokurátor v Ružomberku uznesením zastavil podľa § 192 odst. í písm. e) tr. por. trestné stíhanie obvineného pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1, 2 písm. a), d) tr. zák., ktorého sa obvinený podľa trestného oznámenia dopustil tým, že v kaviarni odcudzil tam prítomnej žene náramkové hodinky, náhrdelník a peňaženku so sumou 800,– Kčs. Svoje rozhodnutie okresný prokurátor odôvodnil tým, že počas vyšetrovania sa zistilo, že obvinený bol uznesením Ľudového súdu v Ostrave zbavený čiastočne svojprávnosti pre duševnú chorobu.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil uznesenie okresného prokurátora a tomuto nariadil, aby vo veci ďalej konal.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona vytýka, že si okresný prokurátor nezistil, či obvinený bol v čase spáchania trestného činu skutočne nepríčetný v zmysle ustanovenia § 11 tr. zák.
Uvedeným uznesením okresného prokurátora bol porušený zákon.
Podľa § 2