Input:

č. 64/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 64/1955 Sb. rozh. tr.
Pre posúdenie, či pri nesplnení poľnohospodárskych dodávok ide o sabotáž v zmysle § 85 ods. 1 písm. a) tr. zák., rozhodujúci je úmysel obvineného mariť alebo sťažovať vykonávanie alebo plnenie jednotného hospodárskeho plánu, kde nesplnenie predpísaných dodávok je iba jedným z možných prostriedkov.
Pri zisťování triedneho profilu obvineného roľníka sa nesmie súd uspokojiť iba s výmerou pôdy, ktorú obvinený obhospodaruje ako súkromný podnikateľ, pokiaľ obzvlášť rozsiahla výmera už sama osebe bezpečne nenaznačuje, že nemôže ísť o drobného alebo stredného rolníka.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 1. apríla 1955 2 Tz 35/55.)
Okresný súd v Modrom Kameni odsúdil obvineného pre trestný čin sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm. a) tr. zák. na odňatie slobody na dva roky, na peňažný trest 50.000 Kčs (v prípade nevymožiteľnosti na ďalší jeden rok odňatia slobody) ďalej na přepadnutie majetku, na stratu čestných práv občianskych na päť rokov a na zákaz pobytu. Bolo tiež vyslovené zhabanie pozemkov rodičov obvineného. Podľa odôvodnenia rozsudku okresného súdu sa obvinený tohto trestného činu dopustil tým, že ako súkromne hospodáriaci roľník na 20 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorých je ornej pôdy 11 ha a ktorá patrila rodičom obvineného, nedodal v I. polroku 1952 326 kg hovädzieho mäsa (z určených 806 kg) a 426 kg bravčového mäsa, hoci už bol v r. 1950 a 1951 odsúdený pre nedodávky mlieka a mäsa okresným národným výborom, resp. okresným súdom. Okresný súd považoval obvineného za kulaka.
Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol odvolanie obvineného a aj odvolanie okresného prokurátora.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prukurátorom zrušil rozhodnutie krajského súdu a tomuto nariadil, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Proti rozhodnutiu krajského súdu podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej uplatňuje porušenie zákona v ustanovení § 2 ods. 3 tr. por. a uvádza v podstate toto:
Ide o posúdenie zavinenia obvineného na nedodávkach hovädzieho a bravčového mäsa za I. polrok 1952. Súdy pripisovali obvinenému sabotážny úmysel neprávom, lebo obvinený v ostatných produktoch dodávky splnil, v hovädzom mäse na určených 806 kg dodal 480 kg a zvyšok 326 kg ako aj 426 kg bravčového mäsa zaviazal sa dodať do októbra 1952, pričom sa hájil tým, že nemal dosť ošípaných, pretože mu v r. 1951 uhynuli, lebo ich nemal čím kŕmiť a v RSD mu odmietli predať krmivo. Okrem toho treba uvážiť, že nedodávky za rok 1950 sa týkali len mlieka a v roku 1951 mlieka a bravčového mäsa. Pokiaľ ide o triedny profil obvineného, z ktorého by bolo možno usudzovať na druh zavinenia v danom prípade, nebolo vyvrátené tvrdenie obvineného, že sám pôdu žiadnu nevlastní, ale že len obhospodaruje 20 ha pôdy svojich rodičov asi 80ročných, že z toho je len nie celých 11 ha ornej pôdy, a to v kopcovitom kraji, ďalej, že nikdy nezamestnával cudzie pracovné sily, ale že od roku 1932 pracuje s pomocou svojho syna; ide zrejme o stredného roľníka, záver ktorý je podporovaný tiež charakterom hnuteľného majetku obvineného, ako vyplýva zo spisu (ide celkom o chudobné bytové zariadenie bez akýchkoľvek cenností a peňažných hotovostí).