Input:

R 64/1954 (tr.); Garance

č. 64/1954 Sb. rozh. tr.
Keď bol odsúdenému vymeraný trest odňatia slobody dlhší ako päť rokov za trestný čin rozkrádania národného majetku podľa § 245 tr. zák. a ďalšie trestné činy podliehajúce amnestii prezidenta republiky zo 4. mája 1953, a prokurátor podá návrh podľa § 204 ods. 3 tr. por., rozhodne súd dotyčné celého trestu podľa čl. II amnestiálneho rozhodnutia, ak dôjde k záveru, že na trestný čin rozkrádania národného majetku pripadá ako primeraný trest odňatia slobody do päť rokov. Proti tomuto rozhodnutiu je sťažnosť prípustná.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. mája 1954, 2 Tz 55/54.)
Obvinený bol právoplatným rozsudkom Ľudového súdu v Bratislave uznaný vinným trestnými činmi: podvodu podľa § 249 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) tr. zák., krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák., falšovania verejnej listiny podľa § 159 ods. 1, 2 písm. a), b) tr. zák., ďalej trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. c) ods. 3 písm. a), b) tr. zák. a pomocou k tomuto trestnému činu podľa § 7 ods. 2, § 245 ods. 1 písm. c) tr. zák. Zato bol odsúdený podľa § 245 ods. 3 tr. zák. so zreteľom na § 22 ods. 1 tr. zák. na úhrnný hlavný trest odňatia slobody na šesť rokov a na peňažný trest 2000 Kčs (v starých peniazoch), v prípade nevymožiteľnosti tohože trestu na ďalšie odňatia slobody na dvadsaťjeden dní.
Okresný prokurátor navrhol, aby súd urobil, pokiaľ ide o trest uložený odsúdenému, rozhodnutie vzhľadom na amnestiálne rozhodnutie prezidenta republiky zo 4. mája 1953, lebo odsúdenému bol vymeraný trest dlhší ako päť rokov pre viacej trestných činov, z ktorých jeden bol trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 tr. zák. a pomoc k tomu istému trestnému činu.
Ľudový súd v Bratislave uznesením rozhodol, že sa odsúdenému podľa § 204 ods. 1 tr. por. stanoví nový úhrnný trest odňatia slobody na čas päť rokov. V odôvodnení svojho rozhodnutia ľudový súd uviedol, že podľa svojho obsahu je návrh okresného prokurátora návrhom podľa § 204 ods. 3 tr. por. Vzhľadom potom na výšku uloženého trestu na slobode sa amnestia v zmysle Čl. IX amnestiálneho rozhodnutia na trestný čin rozkrádania národného majetku nevzťahuje, keď bol na tento trestný čin uložený trest odňatia slobody dlhší ako päť rokov. Dodal, že hľadiac na zbiehajúce sa trestné činy, na ktoré sa amnestia vzťahuje, bolo treba primerane vzhľadom na okolnosti tohto prípadu, najmä ale na mieru zavinenia odsúdeného v zmysle § 204 ods. 1 tr. por. uložený trest zmierniť a uložiť nový trest, pričom v zmysle čl. V amnestiálneho rozhodnutia bol odpustený celý peňažný trest.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil uznesenie ľudového súdu a tomuto súdu nariadil, aby o návrhu okresného prokurátora podanom podľa § 204 ods. 3 tr. por. znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona namieta, že bol zákon porušený v ustanovení § 204 ods. 1 tr. por. a v ustanovení čl. IX rozhodnutia prezidenta