Input:

64/1952 Sb., Ústavní zákon o soudech a prokuratuře Garance

č. 64/1952 Sb., Ústavní zákon o soudech a prokuratuře
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o soudech a prokuratuře.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
(1)  Soudnictví vykonávají obecné soudy a zvláštní soudy.
(2)  Obecnými soudy jsou nejvyšší soud, krajské soudy a lidové soudy.
(3)  Zvláštními soudy jsou vojenské soudy a rozhodčí soudy; jiné zvláštní soudy mohou být zřízeny jen zákonem.
(4)  Organisaci soudů, jejich věcnou a místní příslušnost a řízení před nimi upravují zvláštní zákony.
§ 2.
Pravomoc vojenských soudů může být podle zákona rozšířena na civilní obyvatelstvo pro trestné činy, které ohrožují důležité zájmy obrany vlasti, pro jiné trestné činy však jen za zvýšeného ohrožení vlasti, a jen pokud byly spáchány v této době.
§ 3.
Nejvyšší soud jako jediný nejvyšší soudní orgán dozírá na rozhodovací činnost všech soudů ostatních.
§ 4.
(1)  Jednání před soudy se koná za účasti soudců z lidu; výjimky stanoví zákon.
(2)  Soudci a soudci z lidu rozhodují nezávisle a jsou vázáni jen právním řádem; při rozhodování jsou si rovni.
§ 5.
(1)  Soudci a soudci z lidu u obecných soudů a vojenských soudů jsou voleni.
(2)  Podrobnosti stanoví zákon.
§ 6.
Nejvyšší dozor na přesné provádění a