Input:

64/1948 Sb., Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru Garance

č. 64/1948 Sb., Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru
ZÁKON
ze dne 18. března 1948
o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Smluvní zaměstnanci a dělníci, kteří jsou ve službách státu nebo svazků územní samosprávy, jejich nebo jimi spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení anebo všeobecných veřejných nemocni a školních obcí (újezdů), se převedou do regulovaného služebního poměru, pokud již v něm nejsou platně ustanoveni, za podmínek stanovených v tomto zákoně.
(2)  Regulovaným služebním poměrem podle tohoto zákona se rozumí služební poměr, v němž jsou platy a postup v nich upraveny platovým zákonem nebo učitelským zákonem nebo vládními nařízeními, po případě služebními řády, vydanými podle ustanovení § 210, odst. 1 platového zákona, nebo, pokud jde o zaměstnance svazků územní samosprávy, všeobecných veřejných nemocnic úpravami obdobnými uvedeným předpisům.
(3)  Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na zaměstnance národních podniků a jejich ústředních a oblastních orgánů, ani na zaměstnance na majetku konfiskovaném podle příslušných předpisů, pokud nebyli výslovně převzati do služeb některého ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 1.
§ 2.
(1)  Podmínkou převedení do regulovaného stavu služebního poměru je:
1.  nejméně jednoletá nepřerušená plně uspokojující skutečná služba v poměru smluvního zaměstnance nebo dělníka u zaměstnavatelů uvedených v § 1, odst. 1, předcházející bezprostředně den převedení při plném zaměstnání pracemi na úkolech, které jsou trvalé povahy a které zpravidla obstarávají zaměstnanci v regulovaném služebním poměru,
2.  splnění všech všeobecných podmínek, a pokud se dále jinak nestanoví, i všech zvláštních podmínek, předepsaných pro ustanovení v poměru, do kterého se zaměstnanec zařadí po převedení (§ 3),
3.  státní a národní spolehlivost a
4.  úspěšný výkon zkoušky způsobilosti.
Výkonem vojenské služby se předepsaná jednoletá služba nepřerušuje.
(2)  O tom, které úkoly lze považovati za úkoly trvalé povahy, jež zpravidla obstarávají zaměstnanci v regulovaném služebním poměru, rozhodne příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvy vnitra, financí a sociální péče a s nejvyšším účetním kontrolním úřadem, a nedojde-li k dohodě, vláda.
(3)  U smluvních stran zaměstnanců a dělníků, kteří vstoupili do služebního (pracovního) poměru uvedeného v odstavci 1, č. 1 ještě před dovršením horní hranice věkové stanovené pro přijetí a v tom poměru bez přerušení setrvali, se nepožaduje splnění podmínky nepřekročení této věkové hranice.
(4)  Zkoušky způsobilosti se konají podle zkušebních řádů, jež vydá příslušný ústřední úřad v dohodě s ministerstvem vnitra, a pokud obsahují ustanovení o náhradách služebních výloh, také v dohodě s ministerstvem financí. Příslušný ústřední úřad může stanoviti v dohodě s ministerstvem vnitra, ve