Input:

63/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy Garance

č. 63/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.
§ 2
Dotace poskytované v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy
(1)  V rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace
a)  na založení lesního porostu,
b)  na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace na péči o lesní porost”), nebo
c)  za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace za ukončení zemědělské výroby”).
(2)  Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu, uvedených v příloze k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy”).
(3)  Dotace na péči o lesní porost nebo dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne nejvýše na výměru zalesněného pozemku, na kterou byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu, nestanoví-li toto nařízení jinak.
(4)  Dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne, pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního bloku, na kterém se nachází zalesněný pozemek, bylo nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu vedeno v evidenci využití půdy.
(5)  Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se poskytne na vymezený díl půdního bloku vhodný k zalesnění, na kterém jsou v evidenci využití půdy vedeny druhy zemědělské kultury
a)  standardní orná půda,
b)  travní porost,
c)  úhor,
d)  trvalý travní porost,
e)  vinice,
f)  chmelnice,
g)  ovocný sad,
h)  školka,
i)  plocha s víceletými produkčními plodinami,
j)  jiná trvalá kultura, nebo
k)  jiná kultura.
§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1)  Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy (dále jen „žadatel”) může být
a)  vlastník pozemku určeného k založení lesního porostu,
b)  spolek vlastníků pozemků určených k založení lesního porostu,
c)  spoluvlastník pozemku určeného k založení lesního