Input:

R 63/1968; Náhrada škody. Služby Garance

č. 63/1968 Sb. rozh.
Odpovědnost organizace za škodu způsobenou nesplněním povinnosti organizace k seznámení občana se zvláštními pravidly pro užívání koupené věci (§ 245 o. z.) je odpovědností bez zřetele na zavinění; není rozhodné, zda sama organizace znala či neznala zvláštní pravidla, která mají být při užívání věci zachovávána.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 26. 1. 1968, 8 Co 21/68.)
Žalobkyně uplatnila nárok na náhradu škody, jež jí vznikla znehodnocením pláště v čistírně, proti žalovaným Komunálním službám města K. V. a Textilu v P.
Okresní soud v Karlových Varech vyhověl žalobě rozsudkem z 6. 11. 1967 toliko proti prvému žalovanému (Komunální služby města K. V.), když usuzoval na jeho odpovědnost za škodu vzniklou žalobkyni ve smyslu § 237 o. z. V souvislosti se zamítnutím žaloby proti druhému žalovanému (Textilu P.) zdůraznil okresní soud zejména, že druhý žalovaný nebyl upozorněn výrobcem na zvláštní vlastnosti látky, kterou žalobkyně koupila v jeho prodejně a že škoda nevznikla žalobkyni při koupi látky nebo při jejím užívání doma.
Prvý žalovaný namítal v odvolání především, že látka, z níž byl zhotoven plášť žalobkyně, který prvý žalovaný převzal k vyčištění, se povrchem ani strukturou nelišila od běžného krulu; přesto byl v čistírně provedena zkouška spálením vlákna a teprve na základě jejího negativního výsledku přistoupil pak žalovaný k čištění. Z toho dovozoval, že učinil vše, co bylo v jeho silách a možnostech, a že neodpovídá za škodu, jejíž výlučnou příčinou bylo zanedbání povinnosti druhého žalovaného k seznámení žalobkyně se zvláštními vlastnostmi kupované látky. K tomu prvý žalovaný dodával, že druhý žalovaný znal zvláštní vlastnosti látky nejpozději začátkem čtvrtého čtvrtletí roku 1966. Nadto prvý žalovaný nesouhlasil s tím, že soud určil výši škody rovnou pořizovací ceně pláště; poukazoval na to, že byl plášť do jisté míry opotřebovaný, když jej žalobkyně nosila od prosince 1966 do května 1967.
Krajský soud v Plzni zrušil rozsudek soudu prvního stupně a vrátil mu věc k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Okresní soud zjistil v souladu s provedenými důkazy, že si žalobkyně koupila v prodejně druhého žalovaného látku na plášť a že ji zaměstnanci prodejny nepoučili o tom, že látka nesnáší při žehlení vzhledem k obsahu umělého vlákna teplotu vyšší než 110 stupňů C a je možno ji čistit chemicky jen benzinem; plášť žalobkyně zhotovený z této látky byl v čistírně prvého žalovaného čištěn obvyklým způsobem s použitím trichloru a trichlorethylenu a došlo k jeho úplnému znehodnocení. Žalobkyně uplatnila nárok na náhradu škody proti organizaci, které předala plášť k vyčištění i proti organizaci, u které koupila látku na plášť; výši škody vyčíslila částkou 1089,50 Kčs, která představuje cenu látky a náklady na zhotovení pláště.
Krajský soud se ztotožňuje se soudem prvního stupně v tom, že prvý žalovaný (Komunální služby města K. V.) odpovídá za škodu vzniklou žalobkyni znehodnocením pláště podle § 237 o. z. Odpovědnost podle tohoto zákonného ustanovení je odpovědností za výsledek, tedy odpovědností bez zřetele na to, zda organizace zavinila poškození, ztrátu nebo zničení věci, kterou převzala od občana k provedení

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací