Input:

R 63/1967; Řízení před státním notářstvím Garance

č. 63/1967 Sb. rozh.
K postupu štátneho notárstva pri ocenení nehnuteľnosti v konaní o dedičstvo.
So zreteľom na ustanovenia § 25 not. por. platí v konaní o dedičstvo, že účastník môže mať v tej istej veci len jedného zvoleného zástupcu.
Nemožno pripustiť, aby doručovanie písomností štátneho notárstva znalcovi obstarával niektorý z účastníkov konania. Štátne notárstvo môže pokračovať v konaní o dedičstvo až po právoplatnosti rozhodnutia vydaného podľa § 37 ods. 1 not. por.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. 1. 1967, 4 Cz 134/66.)
Štátne notárstvo v Čadci vykonalo vyporiadanie dedičstva po poručiteľovi R. Š. tak, že manželka poručiteľa J. Š. obdrží polovicu rodinného domu v Č. a niektoré hnuteľné veci, všetko v úhrnnej cene Kčs. 24 302,-, je však povinná zaplatiť dlhy poručiteľa v čiastke Kčs 17 500,- a spoludedičovi V. Š. vyplatiť dedičský podiel v čiastke Kčs 11 326,-, pričom tento dedič nedobudol z dedičstva zbytok hnuteľných vecí v cene Kčs 2150,-.
Krajský súd v Banskej Bystrici zmenil rozhodnutie Štátneho notárstva v Čadci tak, že do aktív dedičstva uviedol ešte hodnotu polovice pozemku Kčs 2940,- a hodnotu kníh Kčs 90,-, takže sa podiel dediča V. Š. v peniazoch zvýšil na Kčs 12 841,-. Krajský súd však nevyhovel odvolaniu J. Š., ktorá namietala, že hodnota domku bola určená príliš vysokou čiastkou. Odvolací súd uviedol, že pokladá posudok o cene nehnuteľnosti podaný odborom výstavby a vodného hospodárstva ONV v Č. za správny.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, že týmito rozhodnutiami Štátneho notárstva v Čadci a Krajského súdu v Banskej Bystrici bol porušený zákon a tieto zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 4 ods. 1 not. por. vychádza štátne notárstvo pri rozhodovaní i pri ostatnej svojej činnosti zo skutočného stavu veci, dbá o určitosť právnych vzťahov a o predchádzanie sporom. Konanie vedie tak, aby prebiehalo rýchlo a hospodárne.
Pri zisťovaní poručiteľovho majetku a jeho dlhov a pri vykonaní súpisu aktív a pasív dedičstva, vychádza štátne notárstvo najmä z údajov účastníkov, avšak tieto údaje preverí podľa potreby vyšetrením na mieste samom, výsluchom svedkov, listinami, alebo inými dôkaznými prostriedkami (§ 34 ods. 1 not. por.).
Na podklade vykonaných zistení štátne notárstvo potom určí všeobecnú cenu majetku poručiteľa, výšku jeho dlhov a čistú hodnotu dedičstva rozhodnutím podľa ustanovenia § 37 ods. 1 not. por. Až po právoplatnosti tohoto rozhodnutia môže štátne notárstvo v konaní pokračovať.
Takto však štátne notárstvo v prejednávanej veci nepostupovalo.
Odbor výstavby ONV v Č. zaslal štátnemu notárstvu ohodnotenie rodinného domku v Č., podľa ktorého cena domku činí 73 524 Kčs. Toto ohodnotenie neobsahovalo však údaje rozhodné pre zaradenie oceňovanej nehnuteľnosti do príslušnej triedy, čo je pravda podľa § 2 vyhl. Ministerstva financií č. 73/1964 Zb., rozhodujúcim hľadiskom pre určenie ceny nehnuteľnosti (Srov. rozh. č. 56/1966 Zb. rozh.).
Príloha 1 k uvedenej vyhláške Ministerstva financií obsahuje 21 hľadísk (znakov) pre hodnotenie kvality nehnuteľnosti podľa náležitostí a vybavenia jednotlivých častí nehnuteľnosti. O zaradení nehnuteľnosti do niektorej zo