Input:

63/1966 Sb., Rámcové podmínky hospodaření podniků, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242, platné do 4.4.1968 Archiv

č. 63/1966 Sb., Rámcové podmínky hospodaření podniků, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242, platné do 4.4.1968
[zrušeno č. 42/1968 Sb.]
RÁMCOVÉ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ PODNIKŮ,
platné od 1. ledna 1967, schválené usnesením vlády
ze dne 15. července 1966
č. 242
Provedení generální přestavby cen k 1. lednu 1967 vytváří předpoklady pro urychlení procesu zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství podle zásad schválených usnesením ÚV KSČ v lednu 1965. V souvislosti s tím projednalo zasedání ÚV KSČ v dubnu 1966 program urychlené realizace nové soustavy řízení, jenž jako součást hlavních směrů hospodářské politiky na nejbližší období byl schválen na XIII. sjezdu KSČ.
Podstatu tohoto programu tvoří kromě generální přestavby cen:
a) přechod k pružnějšímu vývoji cen, který by napomáhal vytvářet rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a spolu s rozvíjením soutěživosti vytvářel a posiloval trh odběratele;
b) jednotné odvody podniků do státního rozpočtu, které budou objektivizovat kritéria ekonomické efektivnosti, vytvářet tlak na zaostávající články výroby a současně prostor pro rozvoj progresívních článků;
c) financování investic z vlastních prostředků podniků k zabezpečení plné odpovědnosti podniků za efektivnost investic a k prolomení inflačních požadavků na investice;
d) přechod na pružný systém regulace mezd, který by vytvořil předpoklady pro to, aby se růst mezd stal účinnějším nástrojem růstu efektivnosti a umožnil postupnou denivelizaci;
e) důslednější uplatňování tlaku světového a domácího trhu na výrobu.
Základním nástrojem řízení socialistického hospodářství je národohospodářský plán, vyjadřující cíle, které si společnost pro dané období vytkla, a ukazující cesty a prostředky, kterými lze těchto cílů dosáhnout. Národohospodářský plán je konkretizací hospodářské politiky společnosti, je nezbytným základem pro řízení národního hospodářství státem a má rozhodující význam pro efektivnost a proporcionálnost hospodářského rozvoje.
Postup prací na plánu na rok 1967 a na pětiletém plánu do roku 1970 nutno upravit tak, aby plánovací práce byly příznivě ovlivněny novými podmínkami hospodaření podniků. Vláda předpokládá, že podniky, vedeny těmito novými podmínkami, promítnou zvýšení efektivnosti své činnosti již do návrhu plánu. Z toho důvodu stanoví vláda ještě před schválením předpisů, uvádějících v život program urychlené realizace nové soustavy řízení, s platností od 1. ledna 1967 nejméně do konce roku 1970 tyto rámcové podmínky hospodaření podniků (státních hospodářských organizací1*) ) průmyslu, stavebnictví, vnitřního obchodu, samostatných projektových organizací1**a dalších organizací, určených ústředními orgány nebo krajskými národními výbory (dále jen „rámcové podmínky“):
Čl. 1
(1) Dosavadní diferencované odvody z hrubého důchodu (zisku), složené ze základního odvodu a odvodu z přírůstku hrubého důchodu (zisku), budou nahrazeny jednotným odvodem z hrubého důchodu (včetně dosavadního pojistného nemocenského pojištění), a to
a) v průmyslu a ve stavebnictví ve výši 18 %; ústřední orgán může rozhodnout, že místo tohoto