Input:

č. 63/1963 Sb. rozh., Garance

č. 63/1963 Sb. rozh.
Jde-li o příkaz k vyklizení z důvodu § 55 a) cit. zák., je soud oprávněn přezkoušet z hlediska § 43 odst. 3 zákona o hospodaření s byty zákonné podmínky uplatněného důvodu pro vydání příkazu k vyklizení.
(Rozhodnutí presidia krajského soudu v Praze z 27. května 1963, Co 8/63.)
Bytová komise MNV v Černošicích vydala dne 12. 5. 1963 příkaz k vyklizení bytu, sestávajícího z 1 kuchyně, 1 pokoje se samostatným příslušenstvím podle § 55 a) zák. o hospodaření s byty. Jako náhradní byt přidělila bytová komise byt sestávající z 1 kuchyně, 1 pokoje s částečným společným příslušenstvím.
Odvolání uživatelky vyklizovaného bytu nebylo vyhověno a rozhodnutí bytové komise bylo radou MNV v Černošicích potvrzeno.
Okresní soud Praha - západ příkaz k vyklizení zrušil. Dospěl k závěru, že soudu sice v tomto řízení nepřísluší zkoumat náležitosti náhradního bytu, že však musí nezbytně k této otázce přihlédnout je-li to důvod, proč uživatelka bytu se odmítá vystěhovat. Okresní soud totiž zjistil, že uživatelka bytu je rozvedená a že s ní žijí její dvě děti ve stáří 11 a 6 let. Dosud obývá byt o pokoji a kuchyni v celkové výměře 40,50 m2, z toho kuchyně 21 m2. K tomuto bytu patří z příslušenství spíž, koupelna a WC. Náhradní byt sestává z kuchyně a pokoje o celkové výměře 37,40 m2, z toho kuchyně 14,10 m2. K tomuto bytu přísluší společný WC, jinak je byt bez příslušenství a pro vodu se dochází ke studni. Protože tento náhradní byt je ve velkém nepoměru k dosud užívanému bytu, došlo by ke značnému zhoršení proti dosavadnímu stavu.
Krajský soud v Praze rozhodnutím presidia vyslovil, že rozhodnutím okresního soudu byl porušen zákon, rozhodnutí zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí.
Odůvodnění:
Podle § 43 odst. 3 věty druhé zákona o hospodaření s byty potvrdí soud příkaz k vyklizení, je-li vydán v souladu se zákonem, jinak jej zruší. Aby tedy soud získal podklad pro závěr, že příkaz byl vydán v souladu se zákonem, přezkoumává podmínky uplatněného důvodu pro vydání příkazu k vyklizení.
V tomto případě byl uplatněn důvod podle § 55 a zákona o hospodaření s byty a bylo tedy třeba zkoumat, zda nájemník, který bydlí v rodinném domku, bez řádného důvodu odmítl svůj byt uvolnit pro nastěhování vlastníka domku, ač měl možnost přestěhovat se do jiného bytu, který má všechny náležitosti náhradního bytu, jak jsou určeny v § 62 cit. zák.
Ve svém stanovisku 1 Cp 265/62 Nejvyšší soud uvádí, že v těchto případech je třeba nejen přezkoumat zda ten, komu se příkaz vydává, je nájemníkem (příkaz nelze vydat, nejde-li o nájemní poměr), dále zda jde o rodinný domek (příkaz nelze vydat u domu v soukromém nebo