Input:

63/1955 Sb., Zákonné opatření o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 63/1955 Sb., Zákonné opatření o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu, platné do 31.3.1964
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 15. prosince 1955
o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I.
Zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád), ve znění zákona č. 68/1952 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 432 zní:
„(1)  Návrh na povolení exekuce má obsahovat i označení vymáhajícího věřitele, dlužníka, exekučního titulu, vymáhaného nároku exekučního prostředku a předmětu exekuce.
(2)  Návrh na povolení exekuce na pohledávky má obsahovat též důvod pohledávky a označení poddlužníka, návrh na povolení exekuce odepsáním z účtu u peněžního ústavu též pokud možno číslu a označení účtu u peněžního ústavu (poddlužníka), z něhož má být vymáhaná pohledávka odepsána, a má-li vymáhající věřitel sám také účet u peněžního ústavu, název a adresu tohoto ústavu, číslo a označení účtu v jehož prospěch má být vymáhaná pohledávka zúčtována.
(3)  S návrhem na povolení exekuce má vymáhající věřitel, nepodává-li návrh u soudu uvedeného v § 433, předložit exekuční titul, opatřený doložkou vykonatelnosti.”
2. § 432 odst. 1 včetně nadpisu celého paragrafu zní:
„Exekuce proti státu, rozpočtovým organisacím a proti hospodářským organisacím státního socialistického sektoru.
(1)  Proti státu, rozpočtovým organisacím a proti hospodářským organisacím státního socialistického sektoru lze povolit exekuci pro peněžité pohledávky jen tehdy, jestliže příslušný dozorčí orgán označí soudu části majetku, které mohou být exekucí postiženy, po případě označí exekuční prostředky, jichž lze užít. Soud vyzve příslušný dozorčí orgán, aby se vyjádřil do třiceti dnů, a jde-li o exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu, do deseti dnů. Nevyjádří-li se tento orgán v uvedené lhůtě, lze exekuci povolit a v ní pokračovat, pokud je exekuce vůbec přípustná.”
3. § 527 zní:
„Exekuce na peněžité pohledávky na účtu u peněžního ústavu se vykoná odepsáním vymáhané pohledávky z dlužníkova účtu; exekuce na ostatní peněžité pohledávky a na plat se vykoná jejich zabavením.”
a § 527 se vkládá § 527 a), který včetně nadpisu zní:
„Exekuce odepsáním z