62/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 62/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 2016 byla v Mexiku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 14. září 2017.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.

  
DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU
A BELIZE
O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH
Česká republika a Belize, přejíce si usnadnit výměnu informací v daňových záležitostech, se dohodly takto:

  
Článek 1
Předmět a rozsah Dohody
Příslušné orgány smluvních stran poskytnou pomoc prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a prosazování vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na něž se vztahuje tato Dohoda. Takové informace zahrnují informace, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro zjištění, stanovení a vybírání těchto daní, pro zabezpečení úhrady daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo pro trestní stíhám daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanoveními této Dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, vyplývající osobám z právních předpisů nebo správních postupů dožádané strany, se použijí, pokud neoprávněně nezabraňují nebo nezdržují efektivní výměnu informací.
  
Článek 2
Působnost
Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nemají k dispozici její orgány, nebo které nejsou k dispozici nebo pod kontrolou osob, které patří do její územní působnosti.
  
Článek 3
Daně, na které se Dohoda vztahuje
1. Daně, které podléhají této Dohodě, jsou:
a) v Belize: daně všeho druhu a pojmenování zavedené vládou Belize;
b) v České republice: daně všeho druhu a pojmenování zavedené právními předpisy České republiky.
2. Tato Dohoda se vztahuje také na jakékoliv stejné daně zavedené po datu podpisu Dohody vedle nebo namísto stávajících daní. Tato Dohoda se vztahuje také na jakékoliv v zásadě podobné daně zavedené po datu podpisu Dohody vedle nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se tato Dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo změněny vzájemnou dohodou smluvních stran formou výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny daňového systému a opatření související se získáváním informací, na které se Dohoda vztahuje.
  
Článek 4
Všeobecné definice
1. Pro účely této Dohody, pokud není definováno jinak, se výrazem:
a) „smluvní strana“ rozumí podle souvislosti Česká republika nebo Belize;
b) „příslušný orgán“ rozumí:
i. v případě Belize ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;
ii. v případě České republiky ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce;
c) „osoba“ rozumí fyzická osoba, společnost a jakékoliv jiné sdružení osob;
d) „společnost“ rozumí jakákoliv právnická osoba nebo jakákoli entita považovaná pro účely zdanění za právnickou osobu;
e) „veřejně obchodovatelná společnost“ rozumí společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost
 
 Nahoru