62/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění účinném k 29.8.2008

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 62/2007 Sb.
[zrušeno č. 275/2009 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. března 2007,
kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2007 Sb.
(k 31.8.2007)
mění čl. II - nové datum účinnosti
326/2008 Sb.
(k 29.8.2008)
mění čl. II - nové datum účinnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se slovo „ , oddělení“ zrušuje.
2. V § 1 odstavec 4 zní:
„(4) Žákem s těžkým zdravotním postižením, který při vzdělávání vyžaduje velmi vysokou nebo vysokou míru podpůrných opatření podle odstavce 2, zejména ve vztahu k počtu žáků a souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením, se pro účely této vyhlášky rozumí žák:
a) s těžkým zrakovým postižením, které žákovi znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje zrakové vnímání a i s využitím kompenzačních pomůcek znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje vnímání černotisku a orientaci prostřednictvím zraku,
b) s těžkým sluchovým postižením, které žákovi znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje rozumění mluvené řeči i při využití kompenzačních pomůcek a zrakové kontroly,
c) s těžkým tělesným postižením, které závažným způsobem omezuje nebo vylučuje samostatný pohyb žáka, psaní a manipulaci s učebními materiály,
d) s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, která znemožňuje nebo závažným způsobem omezuje komunikaci a užívání jazyka a řeči mluvené či psané pro účely vzdělávání,
e) s autismem, těžkým nebo hlubokým mentálním postižením nebo souběžným postižením více vadami,
f) s těžkou poruchou chování, která se v průběhu vzdělávání projevuje násilným porušováním sociálních vztahů, poruchami emocí, hyperkinetickými poruchami nebo jejich kombinací, nebo
g) s jiným zdravotním postižením, které závažným způsobem ovlivňuje průběh vzdělávání.“.
3. V § 3 odst. 3 se za slovo „oddělení“ vkládá slovo „konzervatoře“.
4. V § 8 odst. 5 se slovo „ , odděleních“ zrušuje.
5. V § 8 odstavec 6 zní:
„(6) Pokud ve třídě nebo studijní skupině působí souběžně několik pedagogických pracovníků, musí být alespoň 1 z nich asistentem pedagoga.“.
6. V § 8 odst. 7 se za slovo „odděleních“ vkládá slovo „konzervatoře“.
7. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Zařazení žáka do některé formy speciálního vzdělávání podle § 3 provádí ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žáka nebo se souhlasem zletilého žáka, a to na základě doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení míry podpůrných opatření.“.
8. § 10 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 a 11 zní:
㤠10
Počty žáků a souběžně působících pedagogických pracovníků
(1) Vzdělává-li se ve třídě nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením alespoň takový počet žáků s týmž druhem a stupněm zdravotního postižení, který odpovídá nejnižšímu počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině stanovenému v příloze k této vyhlášce pro daný druh a stupeň zdravotního postižení, považuje se třída nebo studijní
 
 Nahoru