Input:

62/1965 Sb., Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství o výbušninách, platné do 30.6.1988 Archiv

č. 62/1965 Sb., Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství o výbušninách, platné do 30.6.1988
[zrušeno č. 61/1988 Sb.]
Vyhláška
Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství
ze dne 26. června 1965
o výbušinách
Ústřední báňský úřad, ministerstvo chemického průmyslu a ministerstvo všeobecného strojírenství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 6a vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění čl. I. zákona č. 61/1965 Sb.:
§ 1
(1) Výbušinami jsou látky (sloučeniny nebo směsi) ve stavu tuhém nebo kapalném, které mají podle technických pravidel vlastnosti střelivin, trhavin, třaskavin nebo výbušných pyrotechnických složí.
(2) Ustanovení o výbušinách se vztahují též na výrobky obsahující výbušinu, které mohou ohrozit bezpečnost osob a majetku (výbušné předměty), např. základní rozněcovadla, bleskovice, munice, pyrotechnické výrobky.
(3) Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda jde o výbušinu nebo výbušný předmět, rozhodne ministerstvo chemického průmyslu v dohodě s ministerstvem všeobecného strojírenství nebo orgány (organizace) jimi pověřené.
§ 2
Každý, kdo přijde do styku s výbušinou, je povinen postupovat s největší opatrností a přesně dodržovat předpisy a pokyny o zacházení s výbušinami, aby neohrozil bezpečnost osob a majetku.
§ 3
Každé odcizení výbušin, jakož i ztrátu nebo nález výbušiny mimo prostor závodu, v němž se výbušiny vyrábějí, zpracovávají nebo používají, musí ten, kdo takovou skutečnost zjistí, bezodkladně ohlásit nejbližšímu orgánu Veřejné bezpečnosti nebo nejbližšímu národnímu výboru.
§ 4
(1) Vyrábět nebo zpracovávat výbušiny nebo provádět výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu výbušin jsou oprávněny jen organizace, které určí ministerstvo všeobecného strojírenství, jde-li o třaskaviny, pyrotechnické slože nebo výbušné předměty, nebo ministerstvo chemického průmyslu, jde-li o trhaviny nebo střeliviny.
(2) Vysokoškolské katedry vybušinářského zaměření mohou provádět výzkum, vývoj nebo pokusnou výrobu nových výbušin k účelům vědeckým nebo studijním. V rozsahu stanoveném učebními osnovami mohou také připravovat výbušiny pro účely vyučovací.
(3) Objekty, v nichž se výbušiny vyrábějí, zpracovávají, uskladňují nebo zkoušejí nebo v nichž se provádí výzkum, vývoj nebo pokusná výroba výbušin, musí být k tomuto účelu schváleny podle předpisů o stavebním řádu.
§ 5
K trhacím pracem lze používat jen výbušiny a pomůcky, potřebné k jejich použití, které povolil Ústřední báňský úřad.
§ 6
(1) Výbušiny lze nabývat jen na základě povolení k odběru výbušin.
(2) Organizacím, které pravidelně používají výbušin ve své hospodářské činnosti, povoluje odběr výbušin ústřední orgán, do jehož oboru působnosti organizace patří. V ostatních případech povoluje odběr výbušin v každém jednotlivém případě okresní národní výbor, a jde-li o odběr výbušin k trhacím pracem velkého rozsahu, krajský národní výbor.
(3) Povolení k odběru výbušin nepotřebují
a) organizace oprávněné