Input:

R 62/1965; Výživné dětí Garance

č. 62/1965 Sb. rozh.
Rozhodnutí pro zrušení vyživovací povinnosti osvojitele k osvojenci je doba, kdy rozhodnutí o zrušení osvojení nabylo právní moci.
Teprve od tohoto okamžiku mají pokrevní rodiče ze zákona k dítěti vyživovací povinnost.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. září 1965, 4 Cz 109/65.)
Rozsudkem okresního soudu v Mostě bylo rozvedeno manželství L. L. a J. L.; nezl. Libuše, nar. 14. 5. 1961, která se narodila v tomto manželství, byla uvedeným rozhodnutím svěřena do výchovy otce s tím, že ten je povinen nést ze svého náklady výchovy a výživy dítěte. O výchově a výživě dalšího dítěte, nezl. Daniely, nar. 3. 2. 1953, která je dceru J. L. a podle usnesení okresního soudu v Č. L. osvojenkou jeho manželky, pro případ rozvodu rozhodnuto nebylo.
K dalšímu návrhu otce byly obě nezletilé děti svěřeny do výchovy otce a matce, provdané Š., bylo uloženo přispívat na výchovu a výživu nezl. Daniely 120,- Kčs a nezl. Libuše 80,- Kčs měsíčně, počínaje dnem 1. září 1963; mimoto matka pečovala ještě o další dceru ze svého dřívějšího manželství, na jejíž výživu otec tohoto dítěte přispíval.
K návrhu osvojitelky L. Š. bylo rozsudkem okresního soudu v Č. L. osvojení nezl. Daniely zrušeno. Toto rozhodnutí nabylo právní moci.
Již v průběhu řízení o zrušení osvojeneckého poměru mezi L. Š. a nezl. Danielou žádal otec o novou úpravu vyživovací povinnosti matky k nezl. Libuši s ohledem na důsledek zrušení osvojeneckého poměru k nezl. Daniele z hlediska vyživovací povinnosti. Rozsudkem okresního soudu v M., byla vyživovací povinnost matky L. Š. k nezl. Libuši zvýšena na 170,- Kčs měsíčně a to již od 1. 9. 1964. V důvodech svého rozhodnutí uvedl okresní soud, že změnu poměrů lze spatřovat v tom, že matce L. Š. odpadla zrušením osvojení vyživovací povinnost k nezl. Daniele a že potřeby nezl. Libuše se od poslední úpravy zvýšily.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že usnesením okresního soudu v Mostě byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.
Z odůvodnění:
Podle § 99 odst. 1 zák. o rod. může soud i bez návrhu změnit dohody a