Input:

62/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu, platné do 9.11.1965 Archiv

č. 62/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu, platné do 9.11.1965
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 14. srpna 1963
o Státní komisi pro investiční výstavbu
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky, majíc na zřeteli rostoucí význam investiční výstavby při dalším rozvoji národního hospodářství, jakož i nutnost zabezpečit účinné řízení celého průběhu investiční výstavby tak, aby bylo dosaženo vysoké technické, ekonomické a kulturní úrovně staveb, jejich hospodárného provádění a včasného uvádění výrobních kapacit do spolehlivého provozu, se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Zřizuje se Státní komise pro investiční výstavbu jako ústřední orgán vlády pro řízení investiční výstavby. Státní komise pro investiční výstavbu odpovídá za uplatňování nejnovější techniky a vysoké společenské úrovně a efektivnosti v přípravě i provádění investiční výstavby.
§ 2
Státní komise pro investiční výstavbu plní tyto hlavní úkoly:
-  řídí a organizuje přípravu investiční výstavby tak, aby byla zabezpečena její nejvyšší technická, ekonomická, kulturní a společenská úroveň;
-  řídí typizaci v investiční výstavbě;
-  řídí, organizuje a provádí expertízu dokumentů podkládajících investiční výstavbu;
-  řídí územní plánování;
-  řídí činnost stavebních úřadů;
-  řídí výzkumnou činnost teoreticko-metodických otázek v oboru investiční výstavby, určuje technicko-hospodářské ukazatele a normy lhůt výstavby a provádí opatření pro dosažení maximální efektivnosti investic;
-  řídí koncepci výstavby měst a vesnic a zajišťuje uplatnění hledisek architektury v investiční výstavbě;
-  řídí projektovou činnost a metodiku rozpočtování v investiční výstavbě; zajišťuje ekonomické využití projektových kapacit a vypisuje a povoluje projektové soutěže;
-  kontroluje průběh výstavby zvlášť důležitých staveb a provádí nutná opatření pro jejich včasné uvedení do provozu;
-  povoluje u staveb jmenovitě schvalovaných vládou zahájení výstavby z hlediska projektového, hmotného a kapacitního zabezpečení.
§ 3
(1)  Státní komise pro investiční výstavbu zabezpečuje své úkoly v soudružské spolupráci s ostatními ústředními orgány a krajskými národními výbory.
(2)  Státní komise pro investiční výstavbu spolupracuje se Státní plánovací komisí při sestavování státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména plánu investiční výstavby. Z hledisek své působnosti vyslovuje souhlas se zařazováním jednotlivých staveb do návrhů jmenovitých seznamů předkládaných vládě ke schválení.
(3)  Státní komise pro investiční výstavbu spolupracuje se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky zejména při přípravě plánu rozvoje vědy a