Input:

62/1962 Sb., Zákon o propůjčování vyznamenání, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 62/1962 Sb., Zákon o propůjčování vyznamenání, platné do 14.10.1990
ZÁKON
ze dne 5. července 1962
o propůjčování vyznamenání
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Vyznamenání jsou výrazem uznání a vděčnosti československého pracujícího lidu za zásluhy o vítězství socialismu a o budování vyspělé socialistické společnosti, o rozvoj přátelství a spolupráce a o upevnění mírového soužití národů, za zásluhy o obranu vlasti, za obětavou práci a za vynikající výkony na poli hospodářské a kulturní výstavby a rozvoje vědy a techniky anebo za příkladnou obětavost v občanském životě.
Vyznamenání se propůjčují jednotlivcům i kolektivům pracujících, dobrovolným společenským organizacím, podnikům, družstvům, institucím a útvarům ozbrojených sil a jejich zástavám.
Vyznamenání jsou čestný titul „hrdina ČSSR” spojený s právem nosit Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR, čestný titul „hrdina socialistické práce” spojený s právem nosit Zlatou hvězdu hrdiny socialistické práce, dále řády a jiná vyznamenání. Vyznamenání se zřizují zákonem.
§ 2
(1)  Podle ústavy Československé socialistické republiky přísluší právo propůjčovat vyznamenání presidentu republiky. President republiky může zmocnit jiný orgán, aby propůjčoval jednotlivá vyznamenání.
(2) Presidentu republiky může být propůjčeno vyznamenání usnesením Národního shromáždění.
§ 3
Návrhy na propůjčení vyznamenání mohou presidentu republiky předkládat ústřední výbor Komunistické strany Československa a Ústřední rada odborů; ústřední orgány ostatních dobrovolných společenských organizací předkládají své návrhy prostřednictvím ústředního výboru Národní fronty. Návrhy mohou dále presidentu republiky předkládat předsednictvo Národního shromáždění a vláda. Ministři a vedoucí ústředních orgánů státní správy a národní výbory předkládají své návrhy prostřednictvím vlády; jde-li o propůjčení vyznamenání vojákům anebo příslušníkům ozbrojených sborů, předkládá návrhy ministr národní obrany, popř. ministr vnitra presidentu republiky přímo.
§ 4
Vyznamenání propůjčené presidentem republiky mohou vyznamenaným odevzdat jménem presidenta republiky pověření představitelé Komunistické strany Československa, státních orgánů nebo dobrovolných společenských organizací.
§ 5
Při odevzdání vyznamenání obdrží vyznamenaný též listinu o propůjčení vyznamenání. Propůjčuje-li se vyznamenání in memoriam, obdrží vyznamenání a listinu pozůstalá rodina.
§ 6
(1)  Vyznamenání je oprávněn nosit jen vyznamenaný. Vyznamenání nemůže být nikomu přenecháno. Zemře-li vyznamenaný, ponechá se vyznamenání na památku jeho rodině; není-li nikoho z rodiny, vyznamenání se vrátí.
(2)  Vyznamenání propůjčená kolektivům pracujících, organizacím, podnikům, družstvům, institucím a útvarům ozbrojených sil se umístí na čestném místě jejich pracoviště; jednotlivé osoby je nosit nesmějí.
§ 7
Českoslovenští občané smějí přijmout a nosit vyznamenání jiných států jen se svolením presidenta republiky.
§ 8
(1)  President republiky anebo orgán jím k tomu zmocněný vyznamenání odejme, jestliže se vyznamenaný stal nehodným je nosit, anebo vyjde-li najevo, že vyznamenání bylo propůjčeno