Input:

č. 62/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 62/1958 Sb. rozh. tr.
Nebyly-li v přípravném řízení zjištěny poměry mladistvého podle § 311 tr. ř., je to důvodem k vrácení věci prokurátoru k došetrení podle § 199 odst. 1 písm. d) tr. ř.
Zjištění poměrů mladistvého podle § 311 tr. ř. je vyšetřovacím úkonem, který náleží k výsledkům vyšetřování a s nímž nutno podle § 183 tr. ř. seznámit mladistvého při skončení vyšetřování.
(Rozhodnutí lidového soudu ve Znojmě z 20. června 1957, 2 T 154/57.)
Okresní prokurátor ve Znojmě podal na mladistvého obžalobu pro trestný čin. Při předběžném projednání obžaloby vrátil lidový soud ve Znojmě věc prokurátoru k došetrení, protože v přípravném řízení nebyly zjištěny poměry mladistvého podle § 311 tr. ř. Lidový soud přitom zdůraznil, že tento nedostatek znamená, že zůstaly neobjasněny okolnosti významné pro rozhodnutí věci, neboť zjištění poměrů mladistvého podle znění ustanovení § 311 tr. ř. je jedním z důležitých základů pro volbu prostředků vhodných k nápravě mladistvého, zejména pro posouzení, zda má být nařízena jeho ochranná výchova. Jde tu o zjištění okolností rozhodných pro výměru trestu, tj. pro určení jeho druhu a výše, aby byl náležitě splněn účel trestu a účel event. ochranné výchovy mladistvého, u něhož právě výchovný účel jak trestu, tak i ochranných opatření má vzhledem k věku pachatele zvýšený význam. Nedostatek týkající se zjištění poměrů mladistvého již v