Input:

62/1957 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise, platné do 30.9.1959 Archiv

č. 62/1957 Sb., Vládní nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise, platné do 30.9.1959
[zrušeno č. 63/1959 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. listopadu 1957
o nové organisaci rozhlasu a televise.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1
Vzhledem ke stále vzrůstajícímu významu rozhlasu a televise jako informačního prostředku a jako nástroje k mobilisaci pracujících k řešení úkolů socialistické výstavby zřizují se Československý výbor pro rozhlas a televisi (dále jen „výbor“), jako ústřední orgán státní správy v oboru rozhlasu a televise, a Slovenský výbor pro rozhlas a televisi (dále jen „Slovenský výbor“), jako orgán státní správy v oboru rozhlasu a televise pro Slovensko.
§ 2
(1) Výbor se skládá z předsedy, jeho náměstků a dalších členů.
(2) Předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra školství a kultury; náměstky předsedy a členy výboru jmenuje a odvolává ministr školství a kultury na návrh předsedy výboru.
§ 3
Za činnost výboru odpovídá předseda výboru ministru školství a kultury.
§ 4
(1) Z dosavadní organisace Československý rozhlas se zřizují organisace Československý rozhlas a Československá televise, které jsou právnickými osobami podřízenými výboru.
(2) Organisaci, působnost, zásady hospodaření a financování těchto organisací upraví jejich organisační řády, které vydá předseda výboru v dohodě s ministerstvem financí.
§ 5
Výbor organisuje, řídí, koordinuje a kontroluje činnost podřízených organisací po stránce ideově