Input:

č. 62/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 62/1955 Sb. rozh. tr.
Pri ukladaní dodatkového trestu podľa § 22 ods. 2 tr. zák. treba vymerať tento trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na čin najprísnejšie trestný z trestných činov, ktorými bol obvinený uznaný vinným, a to bez ohľadu nato, či prísnejšie trestným činom bol obvinený uznaný vinným skorším rozsudkom (ku ktorému sa ukladá dodatkový trest) alebo neskorším rozsudkom (ktorým sa dodatkový trest ukladá).
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 22. januára 1955, To 931/54.)
Ľudový súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 15. októbra 1954 uznal obvineného vinným trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1 tr. zák.. ktorého sa obvinený podľa odôvodnenia rozsudku dopustil tým, že 8. augusta 1954 postupne uderil kameňom do hlavy najprv jedného muža a neskoršie druhého muža, ktorí obaja utrpeli zranenie, ktoré si vyžiadalo u jedného 20 dní. u druhého 9 dní nemocničného ošetrovania. Zato uložil ľudový súd obvinenému podľa § 219 ods. 1 tr. zák. so zreteľom na § 22 ods. 2 tr. zák. dodatkový trest odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov, výkon ktorého odložil podmienečne na skúšobný čas dvoch rokov. Dodatkový trest bol obvinenému uložený, pretože skorším rozsudkom ľudového súdu v Banskej Bystrici z 3. septembra 1954 bol pre dvojnásobné rozkrádanie národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. a) tr. zák. odsúdený na dva mesiace odňatia slobody podmienečne so skúšobnou dobou dvoch rokov a trestný čin ublíženia na zdraví, podľa § 219 ods. 1 tr. zák. spáchal pred vyhlásením uvedeného rozsudku.
Krajský súd na odvolanie okresného prokurátora zrušil rozsudok ľudového súdu a uznal obvineného vinným dvoma trestnými činmi ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1 tr. zák. a podľa § 245 tr. zák. so zreteľom na § 22 ods. 2 tr. zák. vymeral obvinenému nepodmienečný dodatkový trest jedného mesiaca odňatia slobody.
Podľa § 26 tr. zák. vyslovil, že aj trest dvoch mesiacov odňatia slobody uložený obvinenému rozsudkom Ľudového súdu v Banskej Bystrici z 3. septembra 1954 je nepodmienečný. Pokiaľ ide o výrok o treste uviedol krajský súd
v odôvodnení:
Ľudový súd uložil obvinenému za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1 tr. zák. dodatkový trest päť mesiacov odňatia slobody, a to so zreteľom na § 22 ods. 2 tr. zák. podľa § 219 ods. 1 tr. zák. Ľudový súd síce správne uložil obvinenému dodatkový trest, lebo obvinený spáchal trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1 tr. zák. pred vyhlásením