Input:

R 62/1955; Garance

č. 62/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Dohoda o majetku maloletého dieťaťa je vecou, ktorá presahuje rámec obvyklého riadneho hospodárenia s majetkom maloletého (§ 58 zák. o rod. práve, § 256 o. s. p.). Prejav zákonného zástupcu maloletého dediča na uzavretie dohody o rozdelení dedičstva vyžaduje preto schválenie opatrovanského súdu, ináč je neplatný.
Štátne notárstvo nemôže preto schváliť dohodu dedičov o rozdelení dedičstva pred tým, než právny úkon zákonného zástupcu mal. dediča smerujúci na uzavretie dohody bol schválený príslušným opatrovanským súdom.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. februára 1955, Cz 39/55.)
Predmetom dedičstva po poručiteľovi bol jeho roľnícky podnik. Dedičmi boli manželka poručiteľa, jeho deti a maloletá vnučka, ktorú v konaní zastupoval otec; v zápisnici o predbežnom vyšetrení ani o jednom dedičovi nie je uvedené, že by bol roľníkom. Na pojednávaní potom tam prítomní resp. zastúpení dedičia sa dohodli, že roľnícky podnik poručiteľa prevezme jeden syn poručiteľa, ktorý ustupujúcim spoludedičom vyplatí isté presne určené sumy.
Štátne notárstvo v Púchove okrem určenia všeobecnej a čistej ceny dedičstva a potvrdenia nadobudnutia dedičstva všetkým dedičom schválilo v zmysle §§ 76 a 335 o. s. p. dohodu dedičov o rozdelení dedičstva a konečne uviedlo, aké pozemnoknižné zápisy možno na základe jeho uznesenia povoliť. V odôvodnení uviedlo, že dohodu o rozdelení dedičstva schválilo preto, lebo dedič – syn poručiteľa – je najspôsobilejším na prevzatie poručiteľovho roľníckeho podniku a to tým viac, že prejavil vôľu vrátiť sa na hospodárstvo a na ňom gazdovať.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením štátneho notárstva, pokiaľ ním bola schválená dohoda dedičov o rozdelení dedičstva, bol porušený zákon, toto uznesenie v uvedenom rozsahu ako aj vo výroku o úprave pozemnoknižných zápisov zrušil a štátne notárstvo upravil, aby vo veci ďalej konalo a znova rozhodlo.
Z odôvodnenia:
Dedičkou po poručiteľovi je aj jeho maloletá vnučka, ktorú v konaní o prejednanie dedičstva zastupoval jej otec. Prejav na uzavretie dohody o rozdelení dedičstva urobil za maloletú dedičku tento jej zákonný