Input:

R 62/1954 (tr.); Garance

č. 62/1954 Sb. rozh. tr.
Rozvedený manžel obviněného není oprávněn odepřít výpověď jako svědek jen z důvodu bývalého manželství, je však oprávněn odepřít svědeckou výpověď, pokud by způsobil nebezpečí trestního stíhání obviněného, jehož újmu by právem pociťoval jako těžkou újmu vlastní [§ 111 odst. 2 písm. b) tr. ř.]
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 25. února 1954, 7 To 11/54.)
Lidový soud trestní v Brně uznal obviněného vinným, že se požitím alkoholického nápoje přivedl, byť i z nedbalosti, do stavu nepríčetnosti, v němž se dopustil trestného činu ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1 tr. zák. a že tak spáchal trestný čin opilství podle § 186 tr. zák. Podle skutkového zjištění lidového soudu spáchal obviněný tento trestný čin tím, že jsa oddán pití, se přivedl do stavu úplné opilosti, v níž si nebyl vědom dosahu svého jednání. V tomto stavu nepríčetnosti dožadoval se na manželce soulože a když mu nechtěla být po vůli, ztloukl ji a způsobil jí tím újmu na zdraví. Obviněný u hlavního líčení nebyl přítomen a lidový soud nevyslechl jako svědkyni rozvedenou manželku obviněného, protože prohlásila, že svědčit nechce.
Krajský soud k odvolání obviněného zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu nařídil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Nalézací soud odkazuje jako na pramen, z něhož svoje zjištění čerpal, na trestní oznámení a na výpověď obviněného v přípravném řízení (před bezpečnostními orgány). Trestní oznámení však o událostech, jež se sběhly v době činu, uvádí jen, že obviněný tehdy přišel, jako ůž častěji předtím, domů v silně opilém stavu, že napadl manželku, domáhal se na ní soulože a při tom manželku poranil. Povšechně se pak zmiňuje o tom, že prý obviněný chodí v podnapilosti po svém bytě svlečený, před manželkou oplzle mluví, domáhá se na ní ve stavu opilosti soulože a když mu nechce vyhovět, že jí nadává a tluče ji. Odkud tyto posléze uvedené údaje jsou čerpány, trestní oznámení neuvádí. Ve výpovědi manželky obviněného u bezpečnostních orgánů tyto údaje obsaženy nejsou. Obviněný sám se u bezpečnostních orgánů omezil na prohlášení, že se časem požíváním alkoholu přivádí do stavu nepríčetnosti a tropí pak výtržnosti, že se však nepamatuje, že by byl manželku zbil a způsobil jí zranění. Hlavní líčení bylo prováděno v nepřítomnosti obviněného a manželka obviněného, jež s ním zatím byla rozvedena, u hlavního líčení nevypovídala, neboť po zjištění, že jde o bývalou manželku obviněného, ji nalézací soud poučil podle § 111 tr. ř. a s poukazem na toto, zákonné ustanovení se bez