Input:

61/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 61/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. března 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. I
Nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, se mění takto:
1. V § 2 písm. i) bodě 2 se slovo „a” zrušuje.
2. V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem „a” a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k)  omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě, které se člení na tituly
1.  vodárenská nádrž Římov,
2.  vodárenská nádrž Švihov,
3.  vodárenská nádrž Vrchlice a
4.  vodárenská nádrž Opatovice.”.
3. V § 3 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 3 písm. a), § 3 odst. 5, § 7 odst. 1, § 7 odst. 7 písm. a), § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2 písm. a), § 9 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení a v § 9 odst. 3 písm. a) se slova „až j)” nahrazují slovy „až k)”.
4. V § 4 odst. 1 se text „odst. 2 písm. e)” zrušuje.
5. V § 6 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo” zrušuje.
6. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo” a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e)  z titulu horské a suchomilné louky nehnojené podle § 2 písm. b) bodu 5 do titulu horské a suchomilné louky hnojené podle § 2 písm. b) bodu 4.”.
7. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
㤠6a
Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování extenzivních travních porostů v pátém roce trvání období plnění víceletých podmínek
Hodlá-li žadatel v pátém roce trvání období plnění víceletých podmínek zvýšit zařazenou výměru v rámci podopatření ošetřování extenzivních travních porostů