Input:

61/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními Garance

č. 61/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky poskytování dotací pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními2) (dále jen „oblast s přírodními omezeními”).
§ 2
Členění oblastí s přírodními omezeními
(1)  Oblasti s přírodními omezeními jsou
a)  horské, které se dále dělí na
1.  typ H1,
2.  typ H2,
3.  typ H3,
4.  typ H4,
5.  typ H5,
b)  ostatní, které se dále dělí na
1.  typ O1,
2.  typ O2,
3.  typ O3,
c)  specifické typu S.
(2)  Katastrální území, která spadají do oblastí s přírodními omezeními podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1)  Žadatelem o poskytnutí dotace pro oblast s přírodními omezeními (dále jen „dotace”) může být fyzická nebo právnická osoba, která
a)  zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy”), na kterou lze dotace podle § 5 odst. 3 poskytnout, a
b)  je aktivním zemědělcem podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.
(2)  Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen „žadatel”) může podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) žádost o poskytnutí dotace (dále jen „žádost”) do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žádosti obsahujícím geoprostorové informace.
§ 4
Žádost
(1)  Žádost obsahuje
a)  náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b)  seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje dotaci,
1.  jejich výměru; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu oblasti s přírodními omezeními, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v příslušném typu oblasti s přírodními omezeními, a
2.  zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu oblastí s přírodními omezeními a
c)  prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.
(2)  Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, uvede v žádosti
a)  druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců a
b)  kalendářní rok založení porostu s