61/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
  • A
  • A
č. 61/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. dubna 1996 byla v Ankaře podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 1. dubna 1998. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Tureckou republikou platnosti Dohoda o letecké dopravě mezi Československou republikou a Tureckou republikou, podepsaná v Ankaře dne 5. března 1947 a její změny provedené v Ankaře dne 4. března 1963.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Dohoda
o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky

Vláda České republiky
a vláda Turecké republiky
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb, obě otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,
a přejíce si uzavřít Dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi a za jejich příslušnými územími
SE DOHODLY TAKTO:
  
ČLÁNEK 1
VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této Dohody, pokud z textu nevyplývá, jinak:
a) Vyraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a zahrnuje jakékoli Přílohy, přijaté podle Článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu Příloh nebo Úmluvy podle článků 90 a 94 této Úmluvy, které byly přijaty oběma smluvními stranami.
b) Výraz „letecké úřady“ znamená, v případě České republiky Ministerstvo dopravy a jakoukoli osobu nebo orgán, pověřený provádět jakékoli funkce vykonávané ministerstvem a v případě Turecké republiky, ministr dopravy a spojů a jakoukoli osobu nebo orgán, pověřený provádět jakékoli funkce vykonávané ministrem.
c) Výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn v souladu s článkem 3 této Dohody.
d) Výraz „území“ má význam stanovený v článku 2 Úmluvy.
e) Výrazy „letecká služba“, „mezinárodní letecká služba“, „letecký podnik“ a „přistání pro potřeby nikoli obchodní“ mají význam, stanovený v článku 96 Úmluvy.
f) Výraz „kapacita“ znamená:
- ve vztahu k letadlu užitečné zatížení tohoto letadla použitelné na lince nebo na úseku linky,
- ve vztahu k určené letecké službě, kapacitu letadla používaného na tuto službu, násobenou počtem frekvencí provozovaných takovýmto letadlem na lince, nebo na úseku linky za dané období.
g) Výraz „přeprava“ znamená dopravu cestujících, zavazadel, zboží a pošty.
h) Výraz „tarif“ znamená ceny, které budou placeny za přepravu cestujících, zavazadel nebo -zboží (vyjma pošty), včetně jakýchkoliv významných dodatečných výhod, které budou poskytnuty nebo umožňovány v souvislosti s takovou přepravou a provize, která bude placena za prodej letenek pro přepravu osob, nebo z odpovídající prodejní transakce pro přepravu zboží. Zahrnuje také podmínky, které upravují použitelnost ceny za přepravu nebo vyplacení provize.
i) Výraz „Příloha“ znamená Přílohy k této Dohodě a její dodatky, provedené v souladu s ustanovením článku 16 této Dohody. Přílohy tvoří nedílnou součást této Dohody a všechna odvolání k Dohodě v sobě zahrnují odvolání na Přílohy, pokud někde není výslovně stanoveno jinak.

  
ČLÁNEK
 
 Nahoru