Input:

61/2011 Sb., Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění účinném k 15.4.2021 Garance

č. 61/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. března 2011
o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
410/2013 Sb.
(k 31.12.2013)
mění § 3 odst. 1, § 5, § 11 odst. 4 a přílohu č. 1, 2, 3, 4 a 5
3/2018 Sb.
(k 24.1.2018)
mění přílohy
156/2021 Sb.
(k 15.4.2021)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a) a b), § 5 odst. 9 písm. h), § 6 odst. 10 písm. c) až f), § 19 odst. 15 písm. l) a § 22 odst. 10 písm. b) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb. a zákona č. 300/2009 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dílčím vzorkem dávka osiva nebo sadby odebraná z partie osiva nebo sadby při jednotlivém vzorkovacím úkonu,
b) souhrnným vzorkem vzorek vzniklý sesypáním a promícháním všech dílčích vzorků odebraných z jedné partie,
c) laboratorním vzorkem vzorek o předepsané minimální hmotnosti uvedené v příloze č. 5, určený k zaslání do zkušební laboratoře, tvořený buď celým souhrnným vzorkem, nebo vytvořený dělením ze souhrnného vzorku,
d) rezervním vzorkem vzorek určený k uložení pro případné další zkoušky, připravený ze stejného souhrnného vzorku a stejným způsobem jako laboratorní vzorek; každý rezervní vzorek musí mít označení „Rezervní vzorek“ se symbolem „R“,
e) revizním vzorkem vzorek pro opětovné posouzení zdravotního stavu sadby brambor,
f) adjustací úkony zahrnující balení, uzavírání a označování vzorku nebo partie osiva,
g) vzorkovatelem zaměstnanec Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Ústav“) nebo fyzická osoba pověřená Ústavem k odběru vzorků podle § 17 odst. 3 zákona,
h) úředním vzorkem vzorek odebraný a adjustovaný vzorkovatelem,
i) vzorkem na vegetační zkoušku vzorek určený pro vegetační zkoušku ke stanovení druhové a odrůdové čistoty a pravosti, zdravotního stavu nebo hybridnosti,
j) společným vzorkem vzorek společně odebraný a adjustovaný dodavatelem a odběratelem,
k) soukromým vzorkem vzorek, který neodpovídá požadavkům na úřední nebo společný vzorek,
l) standardním vzorkem vzorek odrůdy, který je ve vegetačních zkouškách a laboratorních zkouškách odrůdové pravosti určen k porovnání,
m) kontrolním vzorkem vzorek odebraný vzorkovatelem, který je zaměstnancem Ústavu, za účelem kontroly kvality rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu nebo pro účely úředního dozoru podle § 17 odst. 14 zákona,
n) zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení příměsí jiných rostlinných druhů v kusech,
o) základním zkušebním vzorkem vzorek o hmotnosti stanovené v příloze č. 5 a určený ke stanovení čistoty osiva v procentech,
p) homogenitou osiva jednotnost partie osiva v rámci přirozené variability,
q) heterogenitou osiva nejednotnost partie osiva, ve které jednotlivé složky charakterizující jakost nejsou rozloženy rovnoměrně,
r) vzorkem pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor počet hlíz odebraný po ukončení vegetace uvedený v příloze č. 1,