Input:

R 61/1970; Náhrada škody Garance

č. 61/1970 Sb. rozh.
Ušlý medový výnos, k němuž došlo v důsledku úhynu včel, není skutečnou škodou ve smyslu § 442 odst. 1 o. z., ale jinou škodou ve smyslu § 442 odst. 2 o. z.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 22. 7. 1969, 7 Co 233/69)
Žalobce se domáhal vydání rozsudku, jímž by bylo žalovanému (Strojní a traktorové stanici v T.) uloženo, aby nahradil žalobci škodu částkou 1595,- Kčs. K odůvodnění žaloby uváděl, že žalovaný provedl dne 8. 6. 1968 v obci H. ochranný postřik ovsa (proti plevelům); k postřiku kultury, v níž bylo tehdy více kvetoucích plevelních rostlin vyhledávaných včelami, použil takový chemický prostředek, který je pro včely škodlivý. Jednáním žalovaného, které odporuje ustanovení § 4 vyhl. č. 37/1963 Sb. (o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky), byla způsobena škoda na včelách chovatelům v obci H., mj. i žalobci, jemuž uhynula asi jedna pětina včel - létavek; za uhynulé včely - létavky požadoval žalobce 245,- Kčs, za ušlý medový výnos (k úhynu včel - létavek došlo před hlavní snůškou) 1350,- Kčs.
Žalovaný namítal pouze výši škody; poukazoval na to, že tvrzený ušlý medový výnos není skutečnou škodou ve smyslu § 442 odst. 1 o. z.
Okresní soud v Třebíči zavázal žalovaného rozsudkem z 15. 5. 1969 k povinnosti nahradit žalobci škodu částkou 1350,- Kčs s přísl. Vycházel ze zjištění, že původní stav včelstev žalobce se obnovil přirozenou cestou nejpozději do tří týdnů. Ovšem v průběhu obnovování původního stavu včelstev žalobce (nahrazování uhynulých včel - létavek) uplynulo období hlavní snůšky a dočasné oslabení včelstev žalobce se projevilo v menším medovém výnosu (o 3 kg z každého z deseti úlů žalobce, což představuje - při ceně 22,50 Kčs za 1 kg medu - 1350,- Kčs). Snížení medového výnosu, který se tvořil právě v době

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací