Input:

R 61/1967; Rozhodčí řízení Garance

č. 61/1967 Sb. rozh.
Rozhodnutí rozhodčího orgánu, jímž bylo rozhodnuto do 30 dnů od podání návrhu pouze o základu nároku, není rozhodnutím o sporu (§ 213 zák. práce, § 16 odst. 1 vyhl. č. 82/1965 Sb.) a účastník může navrhnout postoupení sporu k dalšímu projednávání soudu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze dne 9. 8. 1966, 5 Co 409/66.)
Okresní soud Brno-město zastavil řízení, jímž se navrhovatel domáhal na odpůrci náhrady škody z pracovního úrazu s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc vrácena příslušnému rozhodčímu orgánu k dalšímu jednání.
Krajský soud v Brně rozhodnutí soudu prvého stupně zrušil.
Z odůvodnění:
Skutečností je, že rozhodčí řízení nemělo v této věci bezvadný průběh. To však neopravňuje okresní soud k postupu, který zvolil, neboť okresní soud není nadřízeným orgánem vůči rozhodčímu orgánu, nemůže mu ukládat odstranění vad, kterých se v řízení dopustil. Rozhodčí řízení je upraveno (§ 207 a násl. z. p. a vyhl. č. 82/1965 Sb.) tak, aby zajišťovalo pracujícím včasnou a účinnou ochranu jejich práv u soudních orgánů v případech, kdy se jim jí