Input:

61/1964 Sb., Zákon o rozvoji rostlinné výroby, platné do 31.8.1998 Archiv

č. 61/1964 Sb., Zákon o rozvoji rostlinné výroby, platné do 31.8.1998
[zrušeno č. 156/1998 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. března 1964
o rozvoji rostlinné výroby
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Rostlinná výroba jako základní článek zemědělské výroby zabezpečuje potraviny správné výživové hodnoty pro obyvatelstvo, vytváří předpoklady pro rozvoj živočišné výroby, zajišťuje suroviny potřebné pro průmysl a je jedním z rozhodujících činitelů stálého zvyšování životní úrovně pracujících. Základní podmínkou rozvoje rostlinné výroby je řádné vědecky podložené hospodaření na veškeré zemědělské půdě a soustavná péče o zvyšování její úrodnosti.
(2) Účelem tohoto zákona je vytvářet v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství a se zásadami ochrany a využití zemědělského půdního fondu předpoklady pro stálý rozvoj rostlinné výroby, založený na zásadách socialistické velkovýroby a na osvědčených pokrokových poznatcích vědy a techniky.
ČÁST PRVNÍ
Oddíl I
§ 2
Hlavní úkoly zemědělských organizací při rozvoji rostlinné výroby
(1) Zemědělské organizace zejména:
a) pečují o řádné využívání zemědělského půdního fondu a o soustavné zvyšování úrodnosti půdy plánovitým prováděním zúrodňovacích opatření vyplývajících z výsledků komplexního průzkumu půd, zejména o úpravu vodních poměrů, o závlahy, o zúrodnění málo výnosných půd, o úpravu půdní reakce, o řádné ošetřování hnojiv a hospodaření s nimi, o zvyšování obsahu humusu a živin v půdě a o správnou výživu rostlin,
b) uplatňují při obdělávání půdy, pěstování a sklizni zemědělských plodin a kultur pokrokové zkušenosti, velkovýrobní technologii a techniku podle nejnovějších poznatků vědy a praxe, dodržují správné střídání plodin, agrotechnické lhůty a správnou technologii sklizně za účelem co největšího snížení ztrát,
c) zabezpečují potřebnou krmivovou základnu pro plánované stavy hospodářských zvířat a jejich užitkovost,
d) zajišťují si pro běžnou zemědělskou výrobu z vlastní sklizně osivo a sadbu v množství potřebném pro osev (výsadbu) v příštím roce včetně přiměřené rezervy (§ 15); osivo před použitím řádně vyčistí, namoří a zajistí přezkoušení jeho klíčivosti,
e) provádějí stanovenou obměnu osiv a sadby uznaným osivem a sadbou,
f) pečují o řádné uskladnění osiva a sadby,
g) provádějí samy nebo prostřednictvím specializovaných organizací ochranu zemědělských plodin a uskladněných rostlinných výrobků před škůdci a chorobami rostlin a pleveli a ustanovují osoby zodpovědné za řádné provádění této ochrany,
h) vedou řádnou evidenci o osevních postupech, o hospodaření na jednotlivých honech, o provedených obměnách osiv a sadby a o provedení zúrodňovacích a agrotechnických opatření.
(2) Organizace podřízené výrobním zemědělským správám řídí se při plnění úkolů uvedených v odstavci 1 pokyny a doporučeními těchto správ.
Oddíl II
§ 3
Povinnosti socialistických organizací
(1) V zájmu zvýšení úrodnosti půdy jsou socialistické organizace povinny poskytovat zdarma odpady vhodné pro další využití v zemědělské výrobě. Za tyto odpady se považují látky, u nichž socialistické organizace ve své hospodářské činnosti